แม่กองบาลีฯ เผย ยกร่างฉันท์มคธเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสร็จเรียบร้อยแล้ว

0
421

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง กล่าวว่า ตามที่ที่ประชุมมส. มีมติให้สำนักงานแม่กองบาลีฯ ยกร่างฉันท์มคธเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2562 และในโอกาสวันมหามงคลต่างๆ โดยทางสำนักงาานแม่กองบาลีฯ ได้แต่งตั้งคณะทำงานโดยมีตนเป็นประธาน ส่วนคณะทำงานประกอบด้วย พระมหาโพธิวงศาจารย์ วัดราชโอรสาราม  พระพรหมกวี วัดกัลยาณมิตร พระเทพปริยัติโมลี วัดโมลีโลกยาราม พระราชปัญญาเมธี วัดสร้อยทอง และพระมหามนตรี ขนฺติสาโร วัดปากน้ำฯ ขณะนี้คณะทำงานได้มีการยกร่างฉันท์มคธเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากมส.แล้ว เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2562

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับฉันท์มคธดังกล่าว มีคำแปลดังนี้ พระปรเมนทรมหาราชา รัชกาลที่10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ผู้เป็นที่รักของปวงชนชาวไทย มีพระบรมเดชานุภาพยิ่งใหญ่ ทรงพระปรีชา ในศาสตร์หลายด้าน มีพระมนัสมั่นในพระกตัญญุตาธรรม มีพระราชศรัทธาเคารพหนักแน่น ในพระรัตนตรัย มีพระราชหฤทัยเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรู้เท่าทันในเหตุการณ์เหตุผล โดยตลอด ฯ

พระองค์ทรงบำเพ็ญสรรพราชกรณียกิจล้วนเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่สมณพราหมณาจารย์ ทั้งแก่พสกนิกรถ้วนทั่ว ด้วยการพระราชทานสังคหธรรมนำจิตอาสาให้เพิ่มพูนขึ้นเนืองๆ ด้วยทรงรักษาปกป้องคุ้มครองโดยชอบธรรม ทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณสมบัติแห่งพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เป็นอเนกประการ มีพระราชหฤทัยมุ่งมั่นที่จะสืบสานพระราชปณิธานที่เป็นเหตุนำความเจริญรุ่งเรือง แห่งขอบขัณฑสีมาสยามประเทศ อันจะหาผู้ใดมาปรัปวาทมิได้

บัดนี้ พระจอมชน ทรงสมบูรณ์ด้วยพระบุญญาธิการบารมี เสด็จเถลิงถวัลยราชย์เป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 10 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ มีพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ ด้วยอานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย ด้วยพระบุญญาธิการและด้วยพระบรมเดชานุภาพ แห่งพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ขอสมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารพระองค์ สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกมหาราชาธิราชเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ทรงเจริญพระชนมายุยิ่งยืนนาน ไร้พระโรคาพาธ มีพระฉวีวรรณผ่องใส เพียบพร้อมด้วยพระพลานามัย ทรงพระเกษมสำราญเบิกบาน พระราชหฤทัย ทุกทิพาราตรีกาล ฯ ทรงดำเนินพระรัฏฐาภิปาลโนบายโดยแยบคาย ครองสิริราชสมบัติโดยทศพิธราชธรรมวิธี รักษาราชธรรมประเพณีมิให้เสื่อมคลาย ทรงอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้สถิตสถาพร ยิ่งยืนนาน ฯ ทรงเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลทุกประการ ทรงธำรงมั่นอยู่ในไอศุริยสมบัติ ตลอดจิรัฐิติกาล ประสบแต่สิ่งดีงามในกาลทุกเมื่อ ขออัญเชิญเหล่าทวยเทพเทวาได้โปรดปกปักรักษา สมเด็จบรมบพิตร พระราชสมภารพระองค์ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้นิราศปราศจากภยันตราย ภัยพิบัติทั้งปวง ตลอดกาลทุกเมื่อ เทอญ ฯ