แม่กองธรรมฯ เริ่มเกณฑ์ช่วงชั้นเรียน-สอบธรรมศึกษาใหม่ วอนพศจ.ต้องเป็นแรงสำคัญเพื่อสร้างศีลธรรมแก่สังคม

0
3282

เมื่อวันที่ 21 มี.ค. ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา พระพรหมมุนี(สุชิน อคฺคชิโน) แม่กองธรรมสนามหลวง กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.)  กล่าวในการปิดการประชุมสัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 ว่า ขณะนี้สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวงได้ออกระเบียบว่าด้วยวิธีการปฏิบัติการสอบธรรมศึกษา พ.ศ.2561 โดยกำหนดการเรียนการสอนธรรมศึกษาตรี โท และเอก เป็น 3 ช่วงชั้น คือ ช่วงชั้นเรียนที่ 1 ระดับประถมศึกษา ช่วงชั้นเรียนที่ 2 ระดับมัธยมศึกษา การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย(กศน.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ช่วงชั้นเรียนที่ 3 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ระดับอุดมศึกษา ข้าราชการและประชาชนทั่วไป

พระพรหมมุนี กล่าวต่อไปว่า ส่วนวิธีการปฏิบัติให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป โดยให้ดำเนินการดังนี้ 1.ผู้สอบธรรมศึกษาชั้นตรีและโทได้ก่อนปีการศึกษา 2561 สามารถสมัครสอบในระดับสูงขึ้นในช่วงชั้นเรียนของตนได้ 2.ผู้สมัครสอบในปีการศึกษา 2561 เป็นต้นไป ให้สอบธรรมศึกษาชั้นตรีในช่วงชั้นเรียนของตน 3.ผู้สอบธรรมศึกษาชั้นเอกระดับมัธยมศึกษาได้แล้ว แต่ยังไม่สำเร็จการศึกษาช่วงชั้นเรียนระดับมัธยมศึกษา สามารถสมัครสอบธรรมศึกษาชั้นตรีระดับอุดมศึกษาได้ และ4.ให้ประชาชนทั่วไปอายุเกิน 18 ปีให้สมัครสอบธรรมศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งการแบ่งช่วงชั้นเรียนและการสอบนั้นจะทำให้ผู้เรียนได้รับความรู้ตามช่วงวัย และง่ายต่อการนำความรู้ไปปรับใช้ในชีวิตอย่างเหมาะสม

“อาตมาได้รับทราบปัญหาที่ทางการศึกษาของคณะสงฆ์ทั้งเรื่องบุคลากร เรื่องจำนวนผู้เรียน หลักสูตร ก็พร้อมรับปัญหาต่างๆ ไปปรับปรุงให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาคณะสงฆ์ และอาตมาขอเน้นย้ำสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ต้องเป็นแรงสำคัญผลักดันการศึกษาคณะสงฆ์ อย่าปล่อยให้คณะสงฆ์ทำเองแต่เพียงลำพัง ขอให้สำนึกว่าเราเป็นองค์กรเดียวกัน ขอให้ทำงานเชื่อมกัน นอกจากนี้ที่ผ่านมาอาตมาทราบว่า เกิดการโยกย้ายบ่อยครั้งทำให้ผู้บริหารทำงานไม่ต่อเนื่อง งานเกิดการคั่งค้าง บางจังหวัด 3-4 ปีไม่มีอะไรเคลื่อนไหว จึงขอฝากให้ช่วยกันดูแลงานการศึกษาของคณะสงฆ์ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อสร้างศีลธรรมแก่สังคมต่อไป” แม่กองธรรมสนามหลวง กล่าว