“แม่กองธรรมฯ” ปรับข้อสอบธรรมศึกษาให้เหมาะกับเด็ก-เยาวชน วอนผอ.พศจ.ทุกจังหวัดช่วยขับเคลื่อนงานให้เป็นรูปธรรม

0
4124

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักธรรมและธรรมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 และการประชุมสัมมนาการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา โดยมีพระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสาคม(มส.) ในฐานะแม่กองธรรมสนามหลวง เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งกล่าวว่า หลังจากที่ทางสำนักงานแม่กองธรรมฯ ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการ(ศธ.) กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) และพศ.​ ในการดำเนินการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 2557 โดยมีแผนการดำเนินงาน 5 ปี ซึ่งขณะนี้เข้าปีที่ 3 ตามแผนดำเนินงานแล้ว แต่ผลยังไม่เป็นที่น่าพอใจ เพราะเมื่อดูจากนักเรียน นักศึกษา ในระบบการศึกษาของศธ. มีอยู่ถึงประมาณ 10 ล้านคน แต่กลับมีผู้มาเข้าสอบธรรมศึกษาสูงสุดเมื่อปี 2560 เพียงกว่า 2 ล้านคนเท่านั้น ดังนั้นจึงอยากให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องช่วยกันทำให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามจุดมุ่งหมาย โดยเฉพาะเลขานุการเจ้าคณะจังหวัด และสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ต้องเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวในระดับภูมิภาคด้วย

แม่กองธรรมฯ กล่าวต่อไปว่า สำนักงานแม่กองธรรมฯ มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่การส่งข้อสอบนักธรรม และธรรมศึกษา ผ่านระบบออนไลน์ จนถึงล่าสุดกำลังอยู่ในระหว่างการพัฒนาหลักสูตรธรรมศึกษาเป็นระบบอี-เลิร์นนิ่ง ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อให้เด็ก และเยาวชน สามารถเรียนธรรมศึกษาได้สะดวกมากขึ้น กำหนดพัฒนาหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นตรีเสร็จในเดือนมี.ค.นี้ ส่วนหลักสูตรธรรมศึกษาชั้นโท และเอก จะพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 หรือช้าที่สุดไม่เกินกลางปี 2562 พร้อมกันนี้ในปี 2561 จะเป็นปีแรกที่จะมีการออกข้อสอบธรรมศึกษาให้เหมาะสมกับเด็ก และเยาวชน ในแต่ละระดับการศึกษา โดยแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ซึ่งในแต่ละระดับชั้นก็จะมีข้อสอบธรรมศึกษา 3 ระดับคือ ชั้นตรี โท เอก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับการเรียนรู้ของเด็ก และเยาวชน ในแต่ละระดับชั้น ทั้งจะช่วยให้สามารถเข้าถึงหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนาได้อย่างเข้าใจมากขึ้น และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ด้วย

“การจะทำงานธรรมศึกษาให้บรรลุสู่เป้าประสงค์ได้อย่างแท้จริงนั้น แม้ว่าทางแม่กองธรรมฯ จะต้องมีงานเพิ่มมากขึ้น แต่ก็เพื่อให้สังคมไทยของเรานั้นมีความสุข เป็นสังคมที่มีมิตรไมตรีเอื้ออารีต่อกัน จึงเป็นหน้าที่สำคัญของพระสงฆ์ที่มีหน้าที่เผยแผ่ เป็นนักปฏิบัติและเป็นตัวอย่างอันดีงามของสังคม แต่ก็ยังพอมีบ้างที่นอกแถว ทำอย่างไรจะเป็นแกนหลักของสังคมได้ เป็นหลักทั้งด้านศีลธรรมและจริยธรรม ปัจจุบันต้องยอมรับว่าบางคนเขามองพระสงฆ์นั้นว่าเป็นกาฝากของสังคม แม้จะมีเพียงส่วนน้อยแต่จะทำอย่างไรให้เขามองพระสงฆ์ของเรานั้นเป็นผู้นำของสังคม จึงเป็นหน้าที่ของเราทั้งหลายที่จะต้องช่วยกันทำให้เกิดผลดีมากขึ้น เราต้องมาจับมือประสานกันช่วยกันทำงาน เมื่อพระสงฆ์เป็นหลัก สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดต้องเป็นรอง ผอ.พศจ.ทุกจังหวัดต้องมองเห็นความสำคัญของส่วนนี้เป็นอันดับแรก เพื่อให้งานธรรมศึกษานี้ได้ขับเคลื่อนต่อไปอย่างเป็นรูปธรรม”

พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมเสน่ห์ ผอ.พศ. กล่าวว่า ในปีการศึกษา 2560 สนามหลวงแผนกธรรมโดยความเห็นชอบของมส. ได้ดำเนินการในส่วนของการวัดผลการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม ในระดับประเทศ กล่าวคือ การจัดการสอบธรรมสนามหลวง การตรวจข้อสอบ การประกาศผลสอบและการออกประกาศนียบัตรให้กับผู้สอบได้แต่ละประโยคชั้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ในการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นการดำเนินงานในระยะปีที่ 4 ให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้นั้น สามารถเข้าถึงสถานศึกษาได้อย่างทั่วถึง โดยการดำเนินการ่วมกันแบบบูรณาการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วันนี้จึงได้จัดการประชุมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนการจัดการศึกษาธรรมศึกษาในสถานศึกษาขึ้นโดยมีภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาร่วมประชุมสัมมนารวมทั้งสิ้น 600 รูปคน พร้อมนี้ได้เชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดพศ. ที่สอบธรรมศึกษาได้ในปีการศึกษา 2560 เข้ารับประกาศนียบัตรในวันนี้ด้วย

………………………………………………………………………………………………………………………….