แนะต่อยอด “หมู่บ้านรักษาศีล 5” ยกระดับชีวิตประชาชนให้มีคุณธรรม-จริยธรรม

0
1896

วันนี้ (24 ก.ย.62) ที่วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อ.สามพราน จ.นครปฐม มีการประชุมสัมมนาสรุปผลการดำเนินงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล 5” (ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ประจำปี 2562 ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลาง โดยพระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา ผู้รักษาการเจ้าคณะภาค 7 ในฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เป็นประธานเปิดการประชุม พร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุม ว่า โครงการนี้ต้องดำเนินการต่อไป เพราะเป็นโครงการที่เรียกได้ว่าติดตลาดไปแล้ว อีกทั้งยังอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ด้วย ซึ่งในขณะนี้มีหมู่บ้านรักษาศีล 5 ต้นแบบครบทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้ว ทั้งนี้จากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมในแต่ละจังหวัด พบว่า การดำเนินงานโดยอาศัยวิถีทางวัฒนธรรมเป็นเรื่องที่สำคัญมาก เพราะจะเป็นตัวสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในชุมชนได้เป็นอย่างดี

ด้านนายณรงค์ ทรงอารมณ์ รองผอ.พศ. กล่าวถึงการยกระดับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล 5 ว่า หมู่บ้านรักษาศีล 5 เป็นงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่ได้รับการยอมรับจากรัฐบาล การต่อยอดโครงการนี้ต้องเข้าไปยกระดับชีวิตประชาชนให้เป็นคนที่มีคุณธรรม จริยธรรม หลังจากที่สามารถสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในระดับพื้นที่ได้แล้ว นอกจากนี้นายเทวัญ ลิปตพัลลภ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลพศ. ยังได้มอบนโยบายให้พศ. ร่วมกับคณะสงฆ์ดำเนินการโครงการพระจิตอาสา ซึ่งเป็นงานที่พระสงฆ์ส่วนใหญ่ดำเนินการกันอยู่แล้ว เช่นการลงพื้นที่ช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม รวมไปถึงการช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ  เพียงแต่ต่อไปจะต้องมีการดำเนินการที่เป็นรูปแบบมากขึ้นด้วย