แต่งตั้ง “หลวงพี่น้ำฝน” เป็นคกก.พระวินยาธิการ (ตำรวจพระ) ประจำจังหวัดนครปฐม

0
1264

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 5 ต.ค.2562 พระเทพมหาเจติยาจารย์ เจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ลงนามในคำสั่งเจ้าคณะจังหวัดนครปฐม ที่ 25/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพระวินยาธิการประจำจังหวัดนครปฐม อ้างถึง ระเบียบมหาเถรสมาคม(มส.) ว่าด้วยพระวินยาธิการ พ.ศ.2512 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15 แห่งกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 23 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ และตามความในข้อ 20 หมวด 4 แห่งระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยพระวินยาธิการ พ.ศ.2562 โดยคำสั่งฉบับดังกล่าว จึงแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอ 5 รูป ประกอบด้วย

1.พระศรีธีรวงศ์ เจ้าคณะอำเภอดอนตูม รก.วัดสามง่าม 2.พระศรีวิสุทธิวงศ์ เจ้าคณะอำเภอบางเลน วัดพระปฐมเจดีย์ 3.พระพิพัฒน์ศึกษากร เจ้าคณะอำเภอสามพราน วัดบางช้างเหนือ 4.พระครูสิริปุญญาภิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอนครชัยศรี วัดสำโรง 5.พระครูพิศาลสาธุวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครปฐม วัดพะเนียงแตก

และผู้ทรงคุณวุฒิ 3 รูป ประกอบด้วย 1.พระครูอมรบุญญารักษ์ วัดบ่อน้ำจืด อำเภอกำแพงแสน 2.พระครูบวรธรรมานุสิฐ วัดมะเกลือ อำเภอพุทธมณฑล 3.พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) วัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครปฐม เป็นคณะกรรมการพระวินยาธิการประจำจังหวัดนครปฐม สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2562

ทั้งนี้ พระวินยาธิการ หมายถึง พระภิกษุที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะจังหวัด หรือเจ้าคณะผู้ปกครอง ให้เป็นผู้ช่วยเหลือสนับสนุนการปกครองของเจ้าอาวาส และเจ้าคณะผู้ปกครองทุกระดับชั้น ช่วยตรวจตรา ดูแล ชี้แจง และแนะนำพระภิกษุสามเณรให้ประพฤติปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย กฎ กฎหมาย กฎมส. ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และคำสั่งผู้บังคับบัญชาเหนือตน เพื่อการปกป้อง คุ้มครอง และจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป เพื่อให้งานด้านการปกครองของมส. เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS