แจงสถานะ 2 สมเด็จฯใหม่ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ – สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ยังอยู่ในตำแหน่งกรรมการมหาเถรสมาคม

0
1853

นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ)  พุทธมณฑล จ.นครปฐม ว่า จากกรณีที่พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 มีการกำหนดถึงการแต่งตั้งกรรมการมส. ในมาตรา 5 ระบุว่า มส.ประกอบด้วย สมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่เกิน 20 รูป ซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมเด็จพระราชาคณะ พระราชาคณะ หรือพระภิกษุซึ่งมีพรรษาอันสมควร และมีจริยวัตรในพระธรรมวินัยที่เหมาะสมแก่การปกครองคณะสงฆ์ โดยการแต่งตั้งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัย โดยให้ยกเลิกมาตรา 12  พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2535 ที่ระบุว่า มส.ประกอบด้วยสมเด็จพระสังฆราชซึ่งทรงดำรงตำแหน่งประธานกรรมการโดยตำแหน่ง สมเด็จพระราชาคณะทุกรูปเป็นกรรมการโดยตำแหน่ง และพระราชาคณะซึ่งสมเด็จพระสังฆราชทรงแต่งตั้งมีจำนวนไม่เกิน 12 รูปเป็นกรรมการนั้น ส่งผลให้เกิดข้อสงสัยว่า การที่กรรมการมส. 2 รูป ได้แก่ พระพรหมวชิรญาณ (ประสิทธิ์ เขมงฺกโร) ได้รับโปรดเกล้าฯสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระมหาธีราจารย์ และพระพรหมมุนี (สุชิน อคฺคชิโน) ได้รับโปรดเกล้าฯสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ จะยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการมส.อยู่หรือไม่นั้น

นายสิปป์บวร กล่าวตอบว่า ตามมาตรา 11 พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ระบุไว้อย่างชัดเจนว่า ให้กรรมการมส.ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่ในวันก่อนวันที่พ.ร.บ.นี้ใช้บังคับ ยังคงดำรงตำแหน่งกรรมการมส.ต่อไป จนกว่าพระมหากษัตริย์จะทรงแต่งตั้งกรรมการมส.ขึ้นใหม่ ซึ่งทั้งสมเด็จพระมหาธีราจารย์ และสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการมส. มาก่อนที่พ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 ประกาศใช้ และก่อนที่จะได้รับโปรดเกล้าฯสถาปนาเป็นสมเด็จพระราชาคณะ ดังนั้นสถานะกรรมการมส.จะยังอยู่ตามที่ระบุในมาตราดังกล่าว