แก้ระเบียบมส. ว่าด้วยการเผยแผ่ ให้ครอบคลุมค่าตอบแทนพระบัณฑิตอาสา

0
536

วันที่ 30 ม.ค.63 ที่อาคารสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) พุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ภายหลังการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมส. ครั้งที่ 3/2563 ว่า ที่ประชุมมส.เห็นชอบให้ดำเนินการปรับแก้ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550 เนื่องจากระเบียบเดิมได้มีการประกาศใช้มานานแล้ว ประกอบกับพบว่ายังไม่ครอบคลุมภารกิจด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งหมด อีกทั้งเพื่อให้สามารถจัดค่าตอบแทนให้กับพระบัณฑิตอาสา พระบัณฑิตเผยแผ่ และพระที่ทำงานด้านการเผยแผ่ในพื้นที่ชายแดนได้ จึงมีการปรับแก้ระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนา พ.ศ.2550  ในส่วนของบุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากเดิมที่ระบุไว้ว่า บุคลากรเผยแผ่พระพุทธศาสนา หมายถึง พระสังฆาธิการทุกระดับชั้น เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด เลขาเจ้าคณะอำเภอ พระธรรมทูต พระนักเทศน์ พระวิปัสสนาจารย์ พระจริยานิเทศก์ พระปริยัตินิเทศก์ ครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ครูสอนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา และครูพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา โดยให้ปรับแก้เพิ่มเติม พระบัณฑิตเผยแผ่ พระบัณฑิตอาสา และพระที่ทำงานเผยแผ่ ที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่คณะกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติเห็นชอบ

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า ตั้งแต่มีการดำเนินงานของพระบัณฑิตอาสา มหาวิทยาลัยวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) และมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) พบว่ามีการดำเนินงานเป็นที่น่าพอใจ ทางคณะกรรมการการเผยแผ่ฯจึงเห็นว่า เพื่อเป็นการให้กำลังใจพระที่ทำหน้าที่ดังกล่าว รวมไปถึงพระสงฆ์อื่นๆที่ทำงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพื้นที่ชายแดน จึงเห็นควรที่จะมีค่าตอบแทนให้กับพระสงฆ์กลุ่มนี้ด้วย

(ชมคลิป)