“เอามื้อ เอาม่วน สามัคคี อำเภอสะเมิง” จังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่

0
27

ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จัดการพื้นที่รูปแบบตามภูมิสังคม ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564  จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “เอามื้อ เอาม่วน สามัคคี อำเภอสะเมิง” ครั้งที่ 9 โดยนางสาวปาณพัณ สันตะวัน พัฒนาการอำเภอสะเมิง มอบหมายให้นายเผ่าพงศ์  ทาดาริน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ พร้อมด้วย พระวีรยุทธ อภิวีโร (ครูบาจ๊อก) ที่ปรึกษาในการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ นักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (นพร.) และเครือข่ายครัวเรือนแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปี 2563 จำนวน 20 คน ร่วมกิจกรรมฯ ณ พื้นที่นางสมพร โปธา (แกนนำขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในโครงการพัฒนาหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564) บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

นางสาวปาณพัณ สันตะวัน พัฒนาการอำเภอสะเมิง เปิดเผยว่า กิจกรรม “เอามื้อ เอาม่วน สามัคคี อำเภอสะเมิง” วันนี้เป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมฯ ที่ได้รวมตัวกันเพื่อที่ได้ดำเนินการสานต่อการพัฒนาโดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นหลักในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” อันเป็นการจัดการพื้นที่ในรูปแบบต่าง ๆ ตามภูมิสังคม ผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่มีอยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติในพื้นที่  1 ไร่ ของนางสมพร โปธา บ้านแม่ขาน หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยยึดหลักการ “ระเบิดจากข้างใน” คือคนในชุมชนทุกเพศ ทุกวัยที่สนใจ มาร่วมเอามื้อ เอาม่วน สามัคคี ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน ให้พัฒนาสู่การพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนและบริหารจัดการโดยชุมชน ซึ่งกิจกรรมฯ นี้ ไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ แต่เป็นการสร้างพลังความสามัคคี พลังแห่งการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและมีคุณภาพชีวิตที่ดี

สำหรับกิจกรรมฯ ในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย การเอามื้อทำแปลงผักอินทรีย์ การทำปุ๋ยหมักไม่พลิกกลับกอง นอกจากนี้ ยังได้จัดประชุมเพื่อหารือร่วมกันในการจัดตั้งกลุ่ม ในการวางแผนการผลิตเกษตรอินทรีย์ การตลาดและการแปรรูปของกลุ่ม และกิจกรรมขับเคลื่อนกลุ่มโคก หนอง นา โมเดล อำเภอสะเมิง ให้เป็นจุดตัวอย่างเป็นต้นแบบในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด นำภูมิปัญญาท้องถิ่นไปพัฒนาดิน น้ำ เพิ่มพื้นที่ป่า สร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ แก้ไขปัญหาความยากจนของพี่น้องประชาชนและลดความเหลื่อมล้ำของคนในสังคม ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมระบบนิเวศน์ของชุมชนให้มีความสมดุลอย่างยั่งยืน ดำเนินการผ่านกลไกการเอามื้อ เอาม่วน สามัคคี อำเภอสะเมิง สร้างพลังความสามัคคีชุนชน ซึ่งจะหมุนเวียนพื้นที่ดำเนินกิจกรรมฯ ไปทุกเดือน เน้นย้ำในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สร้างคนให้เป็นครู สร้างความรู้ผ่านการลงมือทำ จะก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชน และเป็นการขยายผลแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่ประชาชน และสามารถน้อมนำไปปฏิบัติให้เป็นวิถีชีวิตและขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สามารถทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นหมู่บ้านเป็นชุมชนเป็นสังคมที่ “อยู่เย็น เป็นสุข” เป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคงและชุมชนพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนต่อไป