เหตุ COVID – 19 แพร่ระบาด ประกาศงดคณะบุคคลเฝ้าสมเด็จพระสังฆราชแล้ว – ที่ประชุมมส.ถกแนวปฏิบัติพระสงฆ์ ให้ยึดมาตรการของสธ.

0
547

วันที่ 28 ก.พ.63 สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ออกประกาศ ว่า ตามที่เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 คณะแพทย์ผู้ถวายการอภิบาลพระอนามัยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก แจ้งแก่สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชว่า ด้วยเหตุแห่งพระชนมายุสูง และการปฏิบัติพระกรณียกิจที่ต้องประทับท่ามกลางสมาคมของหมู่ชนจำนวนมาก นับเป็นภาวะเสี่ยงต่อโรค จึงสมควรงดการประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าเป็นการทั่วไป และงดการเฝ้าของบุคคลทั่วไปโดยใกล้ชิด ในระยะที่มีการแพร่ระบาดของโรค สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช จึงขอประกาศงดการนำความกราบทูลขอประทานพระวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้า และงดการเปิดให้ประชาชนเฝ้าถวายสิ่งของและเครื่องสักการะได้เป็นการทั่วไปดังที่เคยปฏิบัติในทุกวันเสาร์สุดท้ายของเดือน จนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลาย

ส่วนที่พุทธมณฑล อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. แถลงผลการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า ที่ประชุมมส.ให้ความสำคัญกับการระบาดของไวรัสโควิด-19 เนื่องจากคณะสงฆ์เป็นองค์กรใหญ่ มีพระภิกษุสามเณรรวมกว่า 200,000 รูป ทั้งยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการเดินทางไปปฏิบัติศาสนกิจในต่างประเทศของกรรมการมส. และพระสงฆ์ และที่สำคัญไทยยังต้องเป็นเจ้าภาพจัดงานเฉลิมฉลองวันวิสาขบูชาโลกในเดือนพ.ค.นี้ มส.จึงมีมติมอบให้พศ. ดำเนินการออกแนวปฏิบัติโดยนำข้อคิดเห็นของที่ประชุมมส. และข้อปฏิบัติจากกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) มาออกเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับคณะสงฆ์ เพื่อแจ้งไปยังคณะสงฆ์ทั่วประเทศถือปฏิบัติต่อไป

นายสิปป์บวร กล่าวอีกว่า ในวันนี้นายณรงค์  ทรงอารมณ์ ผองพศ. ได้ลงนามในประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 สำหรับข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ ซึ่งประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า ด้วยคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย ภายใต้พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ลำดับที่ 14 ตามที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่องและโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และกระทรวงสาธารณสุขได้แจ้งเตือนระดับ 3 หลีกเลี่ยงการเดินทางที่ไม่จำเป็น ในการนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงขอความร่วมมือทุกหน่วยงานของพศ.ดำเดนินการ ดังนี้

1.ให้หลีกเลี่ยงการเดินทางหรือเลื่อนการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 2.กรณีได้รับอนุมัติหนืออนุญาตให้เดินทางไปยังประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติหรืออนุญาตพิจารณายกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางออกไปให้พ้นช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 3.กรณีที่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอย่างยิ่งไม่อาจหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังหรือแวะผ่านประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือนุญาตพิจารณาเป็นรายกรณีและเฝ้าระวังต่อเนื่องจนครบ 24 วัน เมื่อเดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้ว

4.ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติหรืออนุญาตพิจารณางดหรือเลื่อนการเชิญบุคคลจากต่างประเทศมาร่วมการประชุม สัมมนา หรือดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ออกไปก่อน 5.ให้ข้าราชการ และบุคลากรของสำนักงานพระพุทธศาสนาฯ ที่เดินทางไปและกลับจากประเทศที่มีความเสี่ยงหรือพื้นที่มีรายงานการะบาดของโรค ปฏิบัติตามมาตรการและข้อแนะนำของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จากว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น