เสริมทัพอย่างต่อเนื่องโครงการ “โคก หนอง นา พช.” สุโขทัย รุ่นที่ 13 ผ่านหลักสูตรการอบรม 5 วัน 4 คืน

0
69

บ่มเพาะองค์ความรู้ เตรียมสร้างความยั่งยืนให้ชุมชน ครัวเรือนต้นแบบ HLM และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบจังหวัดสุโขทัย

วันที่ 26 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. นายวิรุฬ พรรณเทวี ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบหมายให้ นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานปิดการฝึกอบรม และมอบวุฒิบัตรให้กับครัวเรือนต้นแบบฯ HLM และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. รุ่นที่ 13 กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรม สู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา พช. ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชน(อาศรมพระธรรมจาริก) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

นายธวัช ใสสม พัฒนาการจังหวัดสุโขทัย กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” ภายใต้แผนการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากผลกระทบของไวรัสโควิด-19 เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างมั่นคงให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกภูมิภาคในพื้นที่ 73 จังหวัด 575 อำเภอ 3,246 ตำบล 25,179 ครัวเรือน โดยจังหวัดสุโขทัย ขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” กิจกรรมที่ 1 ฝึกอบรมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนากสิกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง รูปแบบ โคก หนอง นา พช. โดยแบ่งการจัดฝึกอบรมเป็น 2 จุด ประกอบด้วยจุดที่หนึ่ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาชุมชน(อาศรมพระธรรมจาริก) หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านแก่ง อำเภอศรีสัชนาลัย และ วัดสันติสุข หมู่ที่ 2 ตำบลนาขุนไกร อำเภอศรีสำโรง จังหวัดสุโขทัย โดยมีกลุ่มเป้าหมายสำคัญ 2 กลุ่ม ประกอบด้วย นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) และครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต สำหรับการฝึกอบรมทั้ง 5 วัน 4 คืน

ที่ผ่านมาทุกคนได้เรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา พช.” ด้วยความเข้าใจและได้ลงมือปฏิบัติจริง จะทำให้ทุกคนมีทักษะสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ จึงขอนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ และครัวเรือน HLM นำองค์ความรู้ หลักการ ไปประยุกต์ใช้ในพื้นที่จริง และนำไปปรับใช้เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีในพื้นที่ชุมชน เป็นต้นแบบแก่ชุมชน และสร้างกระบวนการเรียนรู้ในระดับบุคคลก่อนลงไปส่งเสริมคนในชุมชน “จะพัฒนาใครเขา…ต้องเริ่มจากตัวเราก่อน” โดยการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติ โดยยึดแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ซึ่งจะเป็นหลักยึดในการดำเนินชีวิตและรอดพ้นวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจในปัจจุบันจากผลกระทบสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ และที่สำคัญจะทำให้ชุมชนเกิดการพัฒนาอย่างแท้จริง นำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนในชุมชน ต่อไป

ในการนี้นางวิภาดา คำแผน พัฒนาการอำเภอบ้านด่านลานหอย กล่าวรายงาน โดยมีเครือข่ายผู้นำชุมชน ภาคีการพัฒนา ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต (HLM) และนักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ เข้าร่วมกิจกรรมสำหรับรูปแบบและวิธีการฝึกอบรม ประกอบด้วย การบรรยาย การแบ่งกลุ่มอภิปราย การฝึกปฏิบัติฐานเรียนรู้ ถอดบทเรียนผ่านสื่อ การฝึกครูกระบวนการ ครูประจำฐานเรียนรู้ ครูพาทำ จิตอาสาพัฒนาเอามื้อสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ โดยในครั้งนี้เป็นการดำเนินการฝึกอบรมรุ่นที่ 13 มีกลุ่มเป้าหมายจากอำเภอบ้านด่านลานหอย ประกอบด้วย ครัวเรือนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต 80 ครัวเรือน และ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต จำนวน 20 คน รวม 100 คน อบรมระหว่างวันที่ 22 – 26 มีนาคม 2564