เสนอ มส.รับทราบถอดสมณศักดิ์พระ 7 รูป สั่งปลด “พระธงชัย” พ้นกำกับพระธรรมทูตฯ จญ.หนตะวันออกเสนอพระเทพวิสุทธิโมลี รก.เจ้าคณะภาค 10

0
1180

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. นายสิปป์บวร แก้วงาม ผอ.สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม รองโฆษกสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า ที่ประชุมมส.ได้รับทราบประกาศราชกิจจานุเบกษา การที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ถอดถอนสมณศักดิ์ จำนวน 7 รูป ดังนี้ 1.พระพรหมสิทธิ (ธงชัย สุขโข) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 2.พระพรหมเมธี (จำนง เอี่ยมอินทรา) วัดสัมพันธวงศาราม3.พระพรหมดิลก (เอื้อน กลิ่นสาลี) วัดสามพระยา 4.พระราชอุปเสนาภรณ์(สังคม สังฆะพัฒน์) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 5.พระราชกิจจาภรณ์(เทอด วงศ์ชะอุ่ม) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร 6.พระอรรถกิจโสภณ(สมทรง อรรถกฤษณ์) วัดสามพระยา 7.พระศรีคุณาภรณ์(บุญทวี คำมา) วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ยกเว้นลำดับที่ 3 5 6 และ7 ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ซึ่งเป็นวันที่ถูกจับและสละสมณเพศ ประกาศ ณ วันที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เป็นปีที่ 3 ในรัชกาลปัจจุบัน ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นายสิปป์บวร กล่าวต่อไปว่า ที่ประชุมมส.ยังได้รับทราบถึงพระบัญชา สมเด็จพระสังฆราช ให้กรรมการมส.ทั้ง 3 รูป ประกอบด้วย พระพรหมดิลก พระพรหมสิทธิ พระพรหมเมธี พ้นจากตำแหน่งกรรมการมส. รวมทั้งยังมีมติให้พระพรหมสิทธิ พ้นจากตำแหน่งประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ขณะที่สมเด็จพระพุฒาจารย์(สนิท ชวนปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยาราม เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก กรรมการมส. ได้เสนอแต่งตั้ง พระเทพวิสุทธิโมลี(พรหมา สปฺปญฺโญ)  เจ้าอาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาส อายุ 76 พรรษา 56  รองเจ้าคณะภาค 10 เป็นรักษาการเจ้าคณะภาค 10 แทนพระพรหมสิทธิ สำหรับตำแหน่งเจ้าคณะกรุงเทพมหานครที่ว่างลงนั้น สมเด็จพระพุทธชินวงศ์(สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กรรมการมส. ได้แจ้งให้มส.รับทราบถึงการแต่งตั้งให้ พระธรรมสุธี(นรินทร์ นรินฺโท) เจ้าอาวาสวัดหัวลำโพง รองเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร เป็นรักษาการเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ สมเด็จพระวันรัต(จุนท์ พฺรหฺมคุตโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ได้แจ้งให้มส.ได้รับทราบถึงการแต่งตั้ง พระพรหมมุนี(สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิตสถิตมหาสีมาราม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เจ้าคณะภาค 14-15 (ธรรมยุต) เป็นรักษาการเจ้าคณะภาค 4-5-6-7 แทนพระพรหมเมธีด้วย

 

“สำหรับเรื่องการแต่งตั้งรักษาการเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร และวัดสามพระยานั้น ขณะนี้ยังไม่มีการแต่งตั้ง โดยให้รองเจ้าอาวาส หรือผู้ช่วยเจ้าอาวาส ตามลำดับลงมาปฏิบัติดูแลความเรียบร้อยภายในวัดไปก่อน ซึ่งต้องรอดูการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งต่อไป ว่าทางเจ้าคณะปกครองจะเสนอรูปใดมาทำหน้าที่รักษาการเจ้าอาวาสแทน  ส่วนเรื่องของการตั้งกรรมการมส.ที่ว่างลง ต้องเป็นพระอำนาจของสมเด็จพระสังฆราช จะพระวินิจฉัยว่า รูปใดจะมีความเหมาะสมให้ดำรงตำแหน่งกรรมการมส. โดยปัจจุบันกรรมการมส.มี 2 ประเภท คือ โดยตำแหน่งจะเป็นสมเด็จพระราชาคณะ และมาจากการสรรหา ซึ่งก็จะเป็นพระอำนาจของสมเด็จพระสังฆราช” ผอ.สำนักเลขาธิการมส.กล่าว

นายสิปป์บวร กล่าวอีกว่า สำหรับกรณีการจับกุมหรือดำเนินคดีเกี่ยวกับพระสงฆ์นั้น ให้เป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเรื่องของการลงโทษเจ้าหน้าของพศ.ที่ทุจริตเงินทอนวัดนั้น ตนไม่ทราบขอให้เป็นการพิจารณาของผู้บริหารพศ.