เล็งความขัดแย้งคนในชาติ มส.เห็นควรให้พระสงฆ์แสดงธรรมให้ปชช.เกิดความรักในสถาบันหลักของชาติทุกวันธรรมสวนะ

0
640

วันนี้ (30 ต.ค.63) ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อัมพร อมฺพโร) เสด็จเป็นประธานการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 24-2563 โดยภายหลังการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะโฆษกพศ. แถลงว่า ที่ประชุมได้พิจารณาภาวะปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาหลายด้าน เช่น ประชาชนมีความขัดแย้งทางสังคม ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีความละเอียดอ่อน ความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในชาติจึงเป็นเรื่องสำคัญ สมควรส่งเสริมสนับสนุนเพื่อพิทักษ์รักษาสถาบันหลักของประเทศ คือ ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ให้มีความมั่นคง กอปรกับประชาชนส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนา พระสงฆ์เป็นผู้นำทางจิตใจอบรมสั่งสอนให้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของศาสนา อันเป็นทางแห่งความสุขและพ้นทุกข์ ช่วยให้สังคมมั่นคงเพราะเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยที่ดีที่สุด ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เป็นเสาหลักที่ดำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทยมาแต่อดีตกาล

ดังนั้น เพื่อเป็นการสืบทอดและดำรงไว้ซึ่งเสาหลักของชาติ ความรัก ความสามัคคี และความเป็นชนชาติไทย ให้เกิดความตระหนักรักหวงแหนในสถาบันชาติ ศาสนา และสถาบันพระมหากษัตริย์  หากพระสงฆ์ได้นำองค์ความรู้ที่ถูกต้อง เหมาะสม เกี่ยวกับความเป็นชาติไทยและสถาบันหลักของชาติมาบอกกล่าวแก่พุทธศาสนิกชนในโอกาสต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ความเข้มแข็งและความยั่งยืนของสถาบันหลักก็จะดำรงอยู่สืบไปนานเท่านาน มส.จึงเห็นสมควรให้พระสงฆ์แสดงธรรมเทศนาเกี่ยวกับการอบรมสั่งสอนประชาชนให้เกิดความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ทุกวันธรรมสวนะหรือปาฐกถาธรรมในโอกาสต่างๆ ตามความเหมาะสม

(ชมคลิป)