เร่งออกกฎหมายลูกพ.ร.บ.การศึกษาปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา หลังติดมาตรการโควิด-19

0
1116

วันนี้ (16 มิ.ย.63)  ที่ห้องประชุมสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ อาคารหอสมุดพระพุทธศาสนามหาสิรินาถ พุทธมณฑล จ.นครปฐม นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวภายหลังเปิดการประชุมคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) ข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ว่า เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาร่างข้อบังคับ ระเบียบ หรือประกาศเกี่ยวกับการบริหารงานการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เช่น ประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เรื่องหน้าที่และอำนาจของส่วนงานในสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. …. ประกาศคณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ว่าด้วยการกำหนดประเภท ตำแหน่ง อัตรากำลัง และวิทยฐานะครูและบุคลากรทางการศึกษาในสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม และสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. …. ประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ว่าด้วยมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อัตราค่าตอบแทน และกรอบอัตรากำลังครูและบุดลำกรทางการศึกษาในสำนักงานการศึกษาพระปริยัติธรรม สำนักเขตการศึกษาพระปริยัติธรรมและสถานศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. …ประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เรื่อง การกำหนดเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. … ประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เรื่อง คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ. … ประกาศประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เรื่อง คณะกรรมการเขตการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ…. เป็นต้น ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีกำหนด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 16-18 มิ.ย. 2563

นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า  การดำเนินการดังกล่าวเป็นการออกกฎหมายลูกเกี่ยวกับการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 แต่เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคโควิด-19 จึงไม่สามารถจัดประชุมเพื่อดำเนินการได้ อย่างไรก็ตามหลังจากรัฐบาลผ่อนปรนให้สามารถจัดประชุมได้แล้ว ทางพศ.จึงเชิญประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา มาร่วมประชุมทันที โดยหลังจากนี้จะเกิดกฎหมายลูกตามพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2562 ขึ้นมาอีกหลายฉบับ ทั้งในส่วนของแผนกธรรม บาลี และสามัญศึกษา