เร่งทำหลักสูตร “คุณธรรมพื้นฐาน” สำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย สร้างพลเมืองที่ดีของประเทศ สนองยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

0
2066

สำนักข่าว thairnews – วันนี้ ( 20 กันยายน 2561 ) เวลา 09.00 น. ดร.ฉวีรัตน์ เกษตรสุนทร ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมจัดทำหลักสูตรการอบรมคุณธรรมพื้นฐานสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย ภายใต้คณะอนุกรรมการด้านวิชาการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ พร้อมด้วย นายมานัส ทารัตน์ใจ อธิบดีกรมการศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ คณะอนุกรรมการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ดร.ฉวีรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของคนไทยในสังคมให้เป็นคนดี โดยเน้นกลุ่มเด็กและเยาวชนทั้งในระบบสถานศึกษาและนอกระบบสถานศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี โดยให้ทุกโรงเรียนได้รับโอกาสในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมอย่างทั่วถึง ซึ่งจะทำให้เด็กและเยาวชนสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างทันท่วงที และสามารถนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน โดยในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติครั้งที่ 5/2560 ได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมเป็นกระทรวงต้นแบบในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา

โดยเบื้องต้นให้จัดทำโครงการอบรมวิทยากรแกนนำแก่นักเรียนและนักศึกษาที่อยู่ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม (สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์และวิทยาลัยนาฏศิลป์) เพื่อเสริมสร้างความรู้และทักษะด้านจริยศาสตร์ ซึ่งเป็นที่พึงพอใจของคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงได้มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรมขยายผลโครงการดังกล่าวสู่สถาบันการศึกษาอื่นๆ และให้จัดทำเป็นหลักสูตรการอบรมคุณธรรมพื้นฐาน

ดร.ฉวีรัตน์ กล่าวต่อว่า คณะอนุกรรมการด้านวิชาการส่งเสริมคุณธรรมในสังคมไทย ภายใต้คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ จึงได้จัดทำ “หลักสูตรการอบรมคุณธรรมพื้นฐานสำหรับเด็ก เยาวชน และประชาชนคนไทย” มุ่งเน้นให้มีการสร้างกระบวนการใฝ่เรียนรู้ บ่มเพาะด้านศีลธรรม คุณธรรม ปลุกอุดมการณ์ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และสร้างจิตสำนึกที่ดีงามด้านการรู้รักสามัคคี ความซื่อสัตย์ สุจริต การเสียสละ ความพอเพียง มีวินัย ความรับผิดชอบ มีจิตอาสา และรักษาสืบสานวัฒนธรรมไทย โดยให้ความสำคัญกับการบูรณาการในการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของโรงเรียนต่างๆ ทั้งในสถานศึกษาและนอกระบบสถานศึกษา โดยยึดถือการพัฒนาเด็กและเยาวชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการผลักดันและขับเคลื่อน โดยใช้หลักสูตรการอบรมคุณธรรมพื้นฐานฯ ที่จะมีการออกแบบให้สอดคล้องกับเด็กและเยาวชนในวัยต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เด็กและเยาวชนทั้งในสถานศึกษาและนอกระบบการศึกษาเป็น “พลเมืองที่ดี” ของประเทศชาติ ตลอดทั้งมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลังที่พร้อมจะพัฒนาชาติตามนโยบายของรัฐบาลต่อไป

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””