เมืองเลยสุดคึกคัก รัฐบาล โดย วธ. เปิดงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2562

0
988

ยิ่งใหญ่อลังการ ขบวนเทิดพระเกียรติ รัชกาลที่ 10 ขบวนแห่ผีตาโขนชาวด่านซ้าย ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน ขณะที่จีน ฟิลิปปินส์ ลาว อินโดนีเซีย เข้าร่วมการแสดงหน้ากากนานาชาติ

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ ที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย อ.ด่านซ้าย จ.เลย นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีบุญหลวง และการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี 2562  โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดเลย หัวหน้าหน่วยงานราชการ วัฒนธรรมจังหวัดเลย ผู้แทนหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ประชาชน นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมในพิธีเปิด มีการแสดงผีตาโขน พิธีรับรางวัลการประกวดหน้ากากผีตาโขน ประจำปี 2562 ถ้วยรางวัลประทาน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ มอบของที่ระลึกแด่ผู้แทนนักแสดงหน้ากาก 4 ประเทศ ได้แก่ จีน ฟิลิปปินส์ ลาว อินโดนีเซีย การแสดงพื้นบ้าน และการแสดงหน้ากากนานาชาติ เป็นต้น

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาล โดยกระทรวงวัฒนธรรม(วธ.) มีนโยบายและยุทธศาสตร์ในการนำมิติวัฒนธรรมมาต่อยอดเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนและท้องถิ่น ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศในเวทีโลกด้วยการส่งเสริม สืบสานและยกระดับประเพณีของท้องถิ่นขึ้นสู่ประเพณีระดับจังหวัด ระดับชาติ และระดับนานาชาติ วธ.จึงร่วมกับ จ.เลย หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายด้านวัฒนธรรมจัด “งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน มหกรรมหน้ากากนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562” ระหว่างวันที่ 5-7 ก.ค. 2562 ณ อำเภอด่านซ้าย จ.เลย  เพื่อสืบทอดและสร้างความตระหนักในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น รวมถึงส่งเสริมความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมและเชื่อมโยงกับนานาชาติด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามวิสัยทัศน์ของจังหวัดเลย เน้นท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประเพณี

“ปีนี้นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้ชมขบวนแห่ผีตาโขนน้อย ผีตาโขนใหญ่ ขบวนนางรำ และขบวนแห่จากตำบลต่างๆ จากอำเภอด่านซ้ายอันงดงามตระการตา ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน บ่งบอกถึงวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่ดีงามแล้ว ยังมีขบวนเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ซึ่งแสดงออกถึงความรักชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ แสดงให้เห็นถึงจังหวัดเลย มีความรัก ความสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งในเดียวกัน และแสดงออกถึงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นไว้อย่างยาวนาน แสดงให้เห็นถึงรากเหง้าวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ของชาวจังหวัดเลย  รวมไปถึงการจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง งานหัตถกรรมและงานศิลปะ การแสดงดนตรี การประกวดหน้ากากผีตาโขน รวมทั้งการแสดงหน้ากากนานาชาติ ทั้งนี้ ในปีนี้มีคณะนักแสดงจากประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศคู่เจรจาตอบรับเข้าร่วมงาน 4 ประเทศ ได้แก่ จีน ฟิลิปปินส์ ลาว และอินโดนีเซีย  ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศร่วมชมงานเป็นจำนวนมาก” ปลัดวธ. กล่าว

ทั้งนี้ งานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวอำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย เนื่องจากได้นำเอาบุญประเพณีสองอย่างมารวมกัน กล่าวคือ “งานบุญพระเวส” (ฮีตเดือนสี่) และ “งานบุญบั้งไฟ” (ฮีตเดือนหก) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน งานบุญพระเวสนั้น เป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อฟังเทศน์มหาชาติทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งถือว่าจะได้อานิสงส์แรงกล้า บันดาลให้พบพระศรีอาริยะเมตไตรยในชาติหน้า ส่วนงานบุญบั้งไฟเป็นงานบุญที่จัดขึ้น เพื่อบูชาอารักษ์ หลักเมืองและถือเป็นประเพณีการขอฝนให้ตกต้องตามฤดูกาล ในงานบุญหลวงนี้จะมีกองทัพ “ผีตาโขน” ออกวาดลวดลาย และร่วมสร้างความสนุกสนานครื้นเครงให้กับขบวนแห่พระเวสสันดร โดยถือว่า “ผีตาโขน” เป็นสัญลักษณ์แทนคนป่าหรือภูตผี ที่ศรัทธาในพระบารมีขององค์พระเวสสันดร เมื่อพระเวสสันดรเสด็จกลับเข้าเมือง เหล่าผีตาโขนจึงตามมาส่งและเกิดเป็นการละเล่น “ผีตาโขน” สืบต่อมา การจัดงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขนของอำเภอด่านซ้าย ได้จัดต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปีจนถึงปัจจุบัน