เฟ้นวัดทั่วประเทศตั้ง “ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน”

0
348

นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆนี้ ตนได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การดำเนินงานด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน กับนายเรืองศักดิ์ สุวารี อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ โดยมีหลักการร่วมกันดำเนินงานเกี่ยวกับการสร้างการรับรู้กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ การคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยบูรณาการหลักพุทธธรรมขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง และสังคมดำรงศีลธรรม เพื่อให้ข้อพิพาทยุติได้ก่อนขึ้นสู่ศาล หรือทำให้ปริมาณขึ้นสู่ศาลลดลง ลดปัญหาความขัดแย้ง หรือข้อพิพาท ลดค่าใช้จ่ายในกระบวนการยุติธรรมของประชาชน เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ซึ่งทั้งสองหน่วยงาน มีความมุ่งหมายร่วมกัน คือ 1.สร้างการรับรู้กฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการไกเกลี่ยข้อพิพาทแก่พระสงฆ์ เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประชาชน 2.บังคับใช้กฎหมายให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นและการประสานงานเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท 3.พัฒนาระบบการเข้าถึงบริการและติดตาม ประเมินผล ผ่านระบบสารสนเทศ 4.พัฒนาระบบและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยใช้หลักพุทธธรรมขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน

นายณรงค์ กล่าวต่อไปว่า สำหรับกรอบความร่วมมือ 1.สนับสนุนส่งเสริมและจัดการการศึกษาเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ สิทธิมนุษยชนผ่านหลักสูตรสิทธิมนุษยชนศึกษา และความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรม เพื่อให้พระภิกษุสามเณรมีความรู้ พัฒนาบุคลากรทั้งสองหน่วยงาน ให้มีความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท และหลักพุทธธรรม ตลอดจนสนับสนุนบุคลากรคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต.)  และเครือข่ายหมู่บ้านรักษาศีล 5  ให้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านสิทธิเสริภาพ กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยบูรณาการพุทธธรรม ในการขับเคลื่อนกิจการพระพุทธศาสนาสู่ความมั่นคง สังคมดำรงศีลธรรม นำสันติสุขอย่างยั่งยืน และร่วมมือกันคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของประชาชน และการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทด้วยการมีส่วนร่วมภายใต้หลัก “บวร”  บ้าน วัด โรงเรียน โดยในพื้นที่กรุงเทพฯให้วัดเจ้าคณะกรุงเทพฯ วัดเจ้าคณะเขต วัดเจ้าคณะแขวง และในพื้นที่ 76 จังหวัด ให้วัดเจ้าคณะจังหวัด วัดเจ้าคณะอำเภอ วัดเจ้าคณะตำบล และวัดที่มีความพร้อมเป็นสถานที่ตั้งศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน เพื่อเสริมสร้างสังคมสู่การสมานฉันท์ด้วยวัฒนธรรมการไกล่เกลี่ย