เผย “สมเด็จพระสังฆราช” เสนอชื่อเจ้าคณะใหญ่หนกลางแล้ว

0
112

วันนี้ (31 ส.ค.63) ที่ตำหนักเพ็ชร วัดบวรนิเวศวิหาร มีการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ครั้งที่ 19/2536 โดยสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก (อมฺพรมหาเถร) เสด็จเป็นประธานการประชุม หลังเสร็จสิ้นการประชุม นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) แถลงผลการประชุมมส. ว่า ตามที่ได้มีการประกาศใช้กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2541) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 (พ.ศ. 2563) กำหนดให้การแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด และเจ้าอาวาสพระอารามหลวง เมื่อได้ดำเนินการตามกฎมหาเถรสมาคมนี้แล้ว ให้เสนอมส.พิจารณาทุกกรณี จากนั้นให้สมเด็จพระสังฆราชในฐานะประธานกรรมการมหาเถรสมาคม จะเสนอไปยังราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาท เมื่อมีพระราชดำริเป็นประการใดให้มหาเถรสมาคมมีมติให้มีพระบัญชาตั้งหรือตราตั้งแล้วแต่กรณีตามพระราชดำรินั้น แล้วให้เลขาธิการมหาเถรสมาคมรายงานนายกรัฐมนตรีเพื่อทราบต่อไปนั้น ขณะนี้มส.ได้มีการพิจารณารายชื่อเจ้าคณะใหญ่หนกลาง และสมเด็จพระสังฆราชทรงได้เสนอไปยังราชเลขานุการในพระองค์ เพื่อนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้ว

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับตำแหน่งเจ้าคณะใหญ่หนกลางนั้น ขณะนี้ยังเป็นเพียงผู้รักษาการ โดยมส.ได้มีมติแต่งตั้งพระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส กรรมการมส. ดำรงตำแหน่งผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่หนกลางมาตั้งแต่เดือนก.ค.2562 ภายหลังการมรณภาพของสมเด็จพระพุทธชินวงศ์(สมศักดิ์ อุปสโม) อดีตเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม อดีตกรรมการมส. และอดีตเจ้าคณะใหญ่หนกลาง เมื่อวันที่ 28 มิ.ย.2562