เผย ผู้ใหญ่ในรัฐบาลรู้คณะสงฆ์ไม่สบายใจพฤติกรรมการตรวจสอบเงินอุดหนุนวัด

0
6697

 

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม พระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหาร ในฐานะรองเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย และเลขานุการโครงการประเพณีวันสำคัญของชาติและศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย(มมร.) กล่าวว่า จากการเข้าหารือกับนายออมสิน ชีวะพฤกษ์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ที่ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 18 ก.ค.ที่ผ่านมา เพื่อหารือแนวทางในการผลักดันมติสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากการประชุมสมัชชาการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 7 ก.ค. และได้สอบถามนายออมสิน ถึงสถานการณ์พระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ซึ่งได้รับคำตอบว่าขณะนี้ทางผู้ใหญ่ในรัฐบาลได้ทราบถึงความไม่สบายใจของคณะสงฆ์ต่อการดำเนินการตรวจสอบการใช้เงินอุดหนุนวัดแล้ว และกำลังเร่งทำความเข้าใจถึงการปฏิบัติที่เหมาะสมของพศ. เพื่อให้เกิดความถูกต้องและเหมาะสม

พระราชวรเมธี (ประสิทธิ์ พฺรหฺมรํสี) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาส รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา(คปพ.) กล่าวว่า ขณะนี้คณะสงฆ์โดยมส. ได้จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาสู่การปฏิบัติในเขตปกครองคณะสงฆ์ทั้งหนกลาง หนตะวันออก หนเหนือ และหนใต้ เพื่อนำแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาซึ่งผ่านมติมส.ไปชี้แจงให้กับคณะสงฆ์ในแต่ละพื้นที่ได้ทำความเข้าใจ และนำสู่การปฏิบัติ ซึ่งแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาจะรวมไปถึงการจัดทำบัญชีทรัพย์สินวัด การจัดทำโครงการต่างๆ ตามแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา เพื่อการเสนอของบฯอุดหนุนจากรัฐบาลขับเคลื่อนงานปฏิรูปให้โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้

ขณะเดียวกัน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของกระแสการต่อต้านพ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.พศ. ของคณะสงฆ์ระดับต่างๆ นั้น ได้เพิ่มความเข้มข้นยิ่งขึ้น โดยล่าสุดในกลุ่มไลน์ของพระสงฆ์ พระสังฆาธิการระดับต่างๆ ได้มีการส่งต่อภาพพ.ต.ท.พงศ์พร พร้อมข้อความ “คณะสงฆ์ไปเอาผอ.พศ.คนนี้” ขณะที่ยังมีพระสงฆ์บางรูปนำรูปดังกล่าวเผยแพร่ผ่านเฟสบุ๊คในกลุ่มของพระสงฆ์ด้วย