เผย ผลการประชุมกรรมการมรดกโลก ที่อาเซอร์ไบจัน ขณะนี้ มีมติประกาศ 3 มรดกวัฒนธรรมอาเซียน ขึ้นสู่บัญชีมรดกโลก

0
1215

นิมิตหมายที่ดี ปีนี้เป็นปีวัฒนธรรมอาเซียน การประชุมกรรมการมรดกโลก ณ เมืองบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจัน มีมติประกาศ 3 มรดกวัฒนธรรมอาเซียนขึ้นบัญชีสู่มรดกโลก ได้แก่

1.เมืองพุกามเมืองโบราณอายุ 1,200 ปี ประเทศเมียนมาร์

2.ทุ่งไหหิน แหล่งโบราณคดีก่อนประวัติศาสตร์ อายุ 3,000 ปี สปป.ลาว

3.เหมืองหินเก่า Ombilin Coal Mining Heritage of Sawahiunto อายุ 127 ปี ประเทศอินโดนีเซีย

และ 4.สมโบไพรกุกของกัมพูชาที่ ยูเนสโก ประกาศเป็นมรดกโลกในปี 2561 เป็นมรดกโลกที่อยู่ในภาวะอันตรายเลื่อนระดับเป็นมรดกโลกในภาวะปกติ