เผย นายกรัฐมนตรีลงนามทูลเกล้าฯ พ.ร.บ.พระปริยัติธรรมแล้ว ชี้ ช่วยให้การศึกษาสงฆ์เชื่อมกับโลกสมัยใหม่ รบ.พร้อมหนุนงบประมาณ

0
2550

วันนี้ (21 ก.พ.2562) ที่หอประชุมพุทธมณฑล จ.นครปฐม สมเด็จพระวันรัต(จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ผู้ปฏิบัติหน้าที่เจ้าคณะใหญ่คณะธรรมยุต ในฐานะประธานกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุม สัมมนาผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาพระปริยัติธรรม ประจำปีงบประมาณ 2562

“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

“””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””

พร้อมทั้งกล่าวเปิดการประชุม ว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อรับฟังแนวทางปฏิบัติงานให้สอดคล้องตามพ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมให้มีประสิทธิภาพ การศึกษาของคณะสงฆ์มีแผนกธรรม บาลี และสามัญศึกษาแต่ในส่วนของแผนกธรรม บาลี กลับไม่ค่อยมีใครอยากเรียน ดังนั้นอยากฝากไปยังเจ้าสำนักเรียนบอกถึงประโยชน์ต่อพระ เณรของการเรียนนักธรรม บาลีด้วยว่า มีประโยชน์อย่างไรต่อตัวผู้เรียน เพราะการเข้ามาบวชก็เพื่อให้พ้นทุกข์ ขณะที่การเรียนนักธรรม บาลีเป็นการศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าตามพระไตรปิฎก ให้เรารักษาศีล ไม่ให้ทำความผิด จึงเห็นได้ว่า การเรียนนักธรรม บาลีจะเกิดประโยชน์ต่อตัวผู้เรียนเอง

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) กล่าวว่า ขณะนี้พล.อ.ประยุทธ์​ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามทูลเกล้าฯ พ.ร.บ.การศึกษาพระปริยัติธรรมแล้ว และจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ดังนั้นจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมการทำงานเพื่อรับกับพ.ร.บ.นี้ ซึ่งจะช่วยเชื่อมต่อการศึกษาคณะสงฆ์กับโลกสมัยใหม่และจะช่วยเปลี่ยนแปลงการศึกษาของคณะสงฆ์ใน 4 เรื่อง คือ 1.มีกฎหมายรองรับ ช่วยให้การบริหารจัดการดีขึ้น 2.เกิดประสิทธิภาพการบริหารงาน 3.คุณภาพการศึกษาทั้งแผนกธรรม บาลี และสามัญศึกษา จะดีขึ้นและ4.รัฐบาลให้การอุดหนุนงบประมาณ นอกจากนี้สิ่งที่จะเกิดตามมา คือ คณะกรรมการการศึกษาพระปริยัติธรรม ซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการทำแผนการศึกษา มาตรฐานการศึกษา แผนงบประมาณ รวมทั้งการออกอนุบัญญัติตามพ.ร.บ.นี้ ขณะที่พศ.​และสำนักงานพระพุทธศาสนจังหวัด(พศจ.) จะต้องมีการปรับการทำงานเพื่อรองรับกฎหมายฉบับนี้ด้วย