เผยทรงมีพระราชดำริตั้งเจ้าคณะใหญ่-เจ้าคณะภาคแล้ว

0
627

วันที่ 20 พ.ย.62 นายสิปป์บวร แก้วงาม ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ในฐานะรองโฆษกพศ. กล่าวภายหลังการประชุมมหาเถรสมาคม(มส.) ว่า สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร กรรมการมส. เสนอต่อที่ประชุมมส. ว่า ขอลาออกจากตำแหน่งประธานกรรมการพิจารณางบประมาณศาสนสมบัติกลางประจำ (พศป.) และเห็นว่างานคณะสงฆ์จำเป็นต้องใช้บุคลากรที่มีคุณวุฒิ มีความรู้ความเข้าใจ และอยู่ในวัยควรแก่งานจึงขอเสนอแต่งตั้ง สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมส. เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ให้ดำรงตำแหน่งประธานพศป. ส่วนคณะกรรมการฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ ให้ประธานพศป. เลือกสรรตามความเหมาะสม โดยที่ประชุมมส.มีมติเห็นชอบตามที่สมเด็จพระวันรัตเสนอแต่งตั้งสมเด็จพระมหาวีรวงศ์เป็นประธานพศป. พร้อมกันนี้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ได้เสนอมส.ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งกรรมการพศป.ฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ด้วยแล้ว

นายสิปป์บวร กล่าวด้วยว่า นอกจากนี้สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ ในฐานะเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ยังได้แจ้งต่อที่ประชุมมส.ด้วยว่า ในส่วนของการแต่งตั้งเจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ และเจ้าคณะภาคนั้น ซึ่งตามพ.ร.บ.คณะสงฆ์ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ระบุว่า การแต่งตั้งและถอดถอนเจ้าคณะใหญ่และเจ้าคณะภาค หากมีพระราชดำริเป็นประการใด ให้ดำเนินการไปตามพระราชดำรินั้น ซึ่งขณะนี้ทรงมีพระราชดำริเห็นชอบแล้ว และอยู่ในระหว่างนำรายชื่อกราบทูลรายงานเสนอสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก (อัมพร อมฺพโร) เพื่อออกเป็นพระบัญชาแต่งตั้งต่อไป