เปิดอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ รุ่นที่ 29 “พระพรหมเสนาบดี” มอบ 5 หลักธรรมแนวทางแนวธรรมการทำงาน

0
149

สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (ปสฤทธิ์ เขมงฺกโร) เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ มอบหมายให้ พระพรหมเสนาบดี (พิมพ์ ญาณวีโร) เจ้าอาวาสวัดปทุมคงคา กรรมการมส. รองประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ 29 พร้อมทั้งกล่าวสัมโมทนียกถา ที่อาคารหอประชุม มวก. 48 พรรษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ว่า ขอมอบเป็นแนวทาง แนวธรรม แก่ผู้เข้าอบรมทุกรูป ไว้เป็นหลักและแนวทางปฏิบัติ ในการฝึกอบรม 3 ประการ คือ 1.โสวจัสสตา ความเป็นคนว่าง่าย ได้แก่ การพิจารณาคำพูดของผู้อื่น ทั้งคำสรรเสริญ หรือปิยวาจา และคำพูดที่ไม่เป็นสัมมาวาจา เราควรมีโยนิโสมนสิการ คือการทำเข้าไว้ในใจ ซึ่งคำพูดเหล่านั้น โดยถูกอุบาย ถูกทาง อันยังให้เกิดประโยชน์ เพราะเสน่ห์ของพระธรรมทูต คือ ความเป็นคนว่าง่าย ชื่อว่าเป็นมงคล เพราะเป็นเหตุให้ได้มาซึ่งโอวาท คือคำแนะนำตักเตือน เพราะถ้าหากว่าเป็นคนว่ายากแล้ว คณาจารย์และเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ร่วมกัน ก็จะไม่ว่ากล่าวตักเตือน ไม่พร่ำสอน เพราะจะเป็นเหตุให้เกิดความขุ่นเคืองใจ หากเราพิจารณาถึงความปรารถนาดีของคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ถ้าอนุโลมตามได้ ก็ควรอนุโลม เพื่อความดีงามและความเป็นสัปปายะในการฝึกอบรม อย่ามัวแต่โทษกันว่าตนถูก คนอื่นผิด ทั้งที่ตนเองเป็นฝ่ายผิด แต่ตนไม่ยอมรับความผิด โยนความผิดให้คนอื่น

พระพรหมเสนาบดี กล่าวต่อไปว่า 2.อปจายนธรรม คือธรรมอันแสดงออกซึ่งความถ่อมตน มีสัมมาคารวะ เคารพในพระรัตนตรัย เคารพครูบาอาจารย์ นับว่าเป็นขนบธรรมเนียมอันดีงามของคณะสงฆ์ ความเป็นผู้ถ่อมตน มีสัมมาคารวะ เพราะอปจายยธรรม ย่อมยังผู้ใหญ่ ผู้น้อย ผู้เสมอกัน เคารพนับถือกัน ทำงานร่วมกันได้ ปฏิบัติด้วยดีต่อกันด้วยสามัคคีธรรม และ3.นิวาตะ ความเป็นผู้มีใจอ่อนน้อม ไม่ถือตัว ไม่กระด้าง เพราะความกระด้าง ความถือตัว ดูหมิ่นคำสอน เป็นอวมงคล เป็นเหตุแห่งความพินาศ ความมีจิตใจอ่อนน้อม จึงนับว่าเป็นอีกอุปกรณ์หนึ่งของการฝึกอบรม เสน่ห์ของพระธรรมทูตอีกเรื่องที่ควรตระหนัก คือ การปฏิสันถาร การต้อนรับฉันท์มิตร ต้อนรับด้วยความเต็มใจ ในทางพระพุทธศาสนามีกิจปฏิสันถารไว้ 2 ประการคือ 1.อามิสปฏิสันถาร และ 2. ธัมมปฏิสันถาร ขอให้ผู้เข้ารับการอบรมนำธรรมทั้ง 5 มาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อไป

พระธรรมวัชรบัณฑิต (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดีมจร กล่าวว่า การอบรมดังกล่าวระหว่างวันที่ 6 มี.ค. – 6 มิ.ย. 2566 เพื่อพัฒนาพระธรรมทูตให้มีปฏิปทาน่าเลื่อมใส มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นพระธรรมทูตเพื่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เพื่อฝึกพระธรรมทูตให้เข้าใจในหลักการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน สามารถ แนะนำและสอนธรรมนำปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานได้ เพื่อพัฒนาพระธรรมทูตให้มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศ โดยปีนี้มีผู้ผ่านการคัดเลือก จำนวน 120 รูป การอบรมจะแบ่งเป็น 2 ภาค ดังนี้ ภาควิชาการ 30 วัน และภาคปฏิบัติ วิปัสสนากรรมฐาน ที่ศูนย์พัฒนาศาสนาแคมป์สน จ.เพชรบูรณ์ รวมทั้งมีกิจกรรมฝึกปฏิบัติภาคสนามด้วย

*****************************************************************