เปิดรับฟังความคิดเห็น 4 ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมพุทธศาสนา

0
118

ดร.นพดล แก้วสุพัฒน์ ที่ปรึกษาประจำคณะอนุกรรมาธิการพิจารณาด้านพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่นๆ กล่าวว่า ตามที่มีการเสนอพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา โดยตนได้ยื่นเสนอไปในนาม ส.ส.ฝ่ายรัฐบาล จำนวน 4 ฉบับประกอบด้วย 1.ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการเดินทางไปพุทธสังเวชนียสถาน พ.ศ…. 2.ร่างพ.ร.บ.สภาองค์กรส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ… 3.ร่างพ.ร.บ.ธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย พ.ศ…  และ4.ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ…ซึ่งร่าง 3 ฉบับแรก ม.ร.ว.จิราคม กิติยากร ประธานชมรมรวมใจภักดิ์ ได้นำเสนอผ่านคณะกรรมาธิการศาสนาศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ทั้งนี้มีความน่าสนใจที่ ส.ส.ฝ่ายค้าน ได้เสนอร่างพ.ร.บ.ดังกล่าวประกบเพื่อให้การสนับสนุน ประกอบด้วย ส.ส. ฝ่ายค้าน นำโดยดร.นิยม เวชกามา สู่รัฐสภาอีกด้วย

ดร.นพดล กล่าวต่อไปว่า โดยเบื้องต้นขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นต่อร่าง พ.ร.บ. ตามมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ ตนจึงขอให้ชาวพุทธให้การสนับสนุนและเสนอความคิดเห็นดังกล่าว ที่เว็บไซต์ของรัฐสภาเพื่อเสนอความคิดเห็นตาม มาตรา 77  ดังนี้ 1.ร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมการเดินทางไปพุทธสังเวชนียสถาน พ.ศ…. ที่ https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=198 ร่างพ.ร.บ.สภาองค์กรส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนา พ.ศ.. ที่https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=194 ร่างพ.ร.บ.ธนาคารพุทธแห่งประเทศไทย พ.ศ… ที่ https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=207 และร่างพ.ร.บ.ส่งเสริมพุทธศาสนิกชนในการอุปถัมภ์และคุ้มครองพระพุทธศาสนา พ.ศ….ที่ https://www.parliament.go.th/section77/survey_detail.php?id=205

*****************************************************************