เปิดตัวหลักสูตรไกล่เกลี่ยอินเตอร์รุ่นแรกของไทย ผ่านความเห็นชอบจาก คกก.พัฒนายุติธรรมแห่งชาติ

0
1171

ภายหลังที่ลงนาม MoU ร่วมกันระหว่างสำนักงานกิจการยุติธรรม กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ กระทรวงยุติธรรม และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  ได้นำไปสู่การเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน  และการพัฒนานักไกล่เกลี่ยตาม พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ย 2562

มาบัดนี้ หลักสูตรสันติศึกษา และวิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มจร จึงได้ขออนุมัติหลักสูตรไกล่เกลี่ยอินเตอร์ จากคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ หรือ กพยช. โดยมี ศ.ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และคณะกรรมการชุดดังกล่าวได้อนุมัติให้ดำเนินการเมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ระหว่าง 29-3 กรกฎาคม 2565 จึงได้มีการเปิดหลักสูตรไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชนที่เป็นหลักสูตรอินเตอร์ครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้ พรบ. ฉบับนี้ โดยมีผู้สนใจ ทั้งไทยและต่างประเทศ เช่น ศรีลังกา พม่า เนปาล และบังคลาเทศ มาเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมเพื่อขึ้นทะเบียนเป็นผู้ไกล่เกลี่ยตามกฎหมายไทย

คาดว่าผลดีที่จะตามมานับจากนี้ คือเมื่อขึ้นทะเบียนแล้ว จะสามารถออกไปช่วยทำหน้าที่ร่วมไกล่เกลี่ยคู่ความที่มีข้อขัดแย้งระหว่างชาวต่างชาติกับชาวไทย หรือระหว่างชาวต่างชาติกับต่างชาติด้วยกัน ผู้มาอาศัยในพื้นที่ซึ่งมีชาวต่างชาติได้เดินทางมาท่องเที่ยว หรือประกอบธุรกิจ เช่น ชลบุรี ระยอง กรุงเทพฯ หรืออยุธยา

*****************************************************************