เทศบาลตำบลคูขวาง ร่วมกับคณะสงฆ์ปทุมธานี จัดนิทรรศการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ในงานวันคณะกรรมการหมู่บ้านประจำปี ๒๕๖๒

0
939

สืบเนื่องด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(สถ.) ได้รับแจ้งจากกรมการปกครองว่า กำหนดจัดทำโครงการวันคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๗ – ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ กรุงเทพฯ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานและประชาสัมพันธ์ผลงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างแพร่หลาย จึงขอความร่วมมือ สถ. นำนิทรรศการผลงานของหน่วยงานหรือผลงานที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน ร่วมจัดแสดงในงานฯ ระหว่างวันที่ ๖ – ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๒ อาคารรัฐประศาสนภักดี ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ

ทั้งนี้  สถ.พิจารณาเห็นว่าเทศบาลตำบลคูขวาง ซึ่งเป็นองค์กรจับคู่กับวัดบ่อทอง ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี มีผลงานโดดเด่นด้านการดำเนินโครงการ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข” โดยใช้กลไกประชารัฐในการขับเคลื่อนของทุกภาคส่วน ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะสงฆ์ สถานประกอบการ สถานศึกษา เป็นต้น ในการร่วมกันสร้างสัปปายะพัฒนาวัดด้วยวิถี ๕ส เพื่อให้วัดเป็นศูนย์กลางชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน ร่วมจัดแสดงนิทรรศการฯ ในงานวันคณะกรรมการหมู่บ้าน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๒ นี้ด้วย

เทศบาลตำบลคูขวาง ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดปทุมธานี จึงได้ดำเนินการจัดนิทรรศการฯ แสดงถึงภาพรวมขั้นตอนการดำเนินการ และผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ พร้อมทั้งจัดแสดงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากขยะ (กล่องนม) โดยศูนย์นวัตกรรมรักษ์วัด รักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดปทุมธานี ในงานครั้งนี้ จึงขอเรียนเชิญผู้สนใจร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน มา ณ โอกาสนี้

ที่มา : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2247280465294691&id=2217744291581642

……………………………………………………………………………………………………………….