เตรียมเสนอ “สติศึกษา” การเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน แก่คณะกรรมการปฏิรูปฯ ชุดใหญ่

0
1401

พระมหาหรรษา ธมฺมหาโส ผอ.วิทยาลัยพุทธศาสตร์นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร.) ในฐานะรองประธานคณะกรรมการปฏิรูปการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปการสอนพุทธในสถานศึกษา และเลขานุการชุดต่างๆ ประกอบด้วยฝ่ายหลักสูตร ฝ่ายกิจกรรมการเรียนรู้ และการวัดผล ฝ่ายกิจกรรมเสริมหลักสูตร ฝ่ายสื่อการสอน และฝ่ายพัฒนาครูผู้สอน

พระมหาหรรษา กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้เพื่อสรุปแนวทางการทำงานขั้นสุดท้าย ก่อนที่จะนำเสนอแก่คณะกรรมการปฏิรูปฯชุดใหญ่ สำหรับรูปแบบการเรียนการสอนพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมแก่นักเรียนในสถานศึกษานั้น คณะอนุกรรมการฯ ได้เรียกชื่อว่า สติศึกษา โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน เป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนเรียนการสอนพระพุทธศาสนาที่เหมาะสมกับนักเรียนในสถานศึกษาทั้งชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ยุคปัจจุบัน

พระมหาหรรษา กล่าวต่อไปว่า สำหรับกระบวนการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐานแบ่งออกเป็น 6 ขั้นตอน ซึ่งจะนำไปเป็นแนวทางจัดกิจกรรมการเรียนในชั้นเรียนต่อไป โดยในวันที่ 28 ม.ค.นี้ คณะอนุกรรมการฯ จะนำเสนอการเรียนการสอนแบบสติศึกษา ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่มีสติเป็นฐาน แก่คณะกรรมการปฏิรูปฯ ชุดใหญ่ เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบกระบวนการเรียนการสอนตามแนวทางดังกล่าว เพื่อจะได้นำเสนอแนวทางดังกล่าวต่อกระทรวงศึกษาธิการพิจารณาดำเนินการให้ทันภาคการศึกษา 1/2562 ต่อไป