เตรียมเสนอเข้ามส. กฎ ระเบียบ ตั้งพระสังฆาธิการเป็น “ตำรวจพระ” ทั่วประเทศ

0
509

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการพิจารณายกร่างกฎ ระเบียบพระวินยาธิการ กล่าวว่า ขณะนี้ร่างระเบียบมส.เกี่ยวกับพระวินยาธิการ ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยจะมีการประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้งในวันที่ 28 มี.ค. ที่พุทธมณฑล จ.นครปฐม เพื่อพิจารณารายละเอียดเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่จะเสนอที่ประชุมมส.พิจารณาในวันที่ 29 มี.ค.นี้ ซึ่งร่างระเบียบมส.ดังกล่าว จะมีเนื้อหาสำคัญเกี่ยวกับการแต่งตั้ง การทำงานของพระวินยาธิการ หรือที่ประชาชนทั่วไปจะเรียกว่า ตำรวจพระ โดยจะมีการกำหนดให้มีคณะกรรมการชุดใหญ่ที่แต่งตั้งโดยมส. และคณะกรรมการระดับจังหวัด ในการควบคุม ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการ และเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของพระวินยาธิการมีความคล่องตัวมากขึ้น ในร่างระเบียบมส.ฉบับนี้ จะมีการกำหนดชัดเจนเลยว่า พระสงฆ์ที่จะเป็นพระวินยาธิการ จะต้องมีตำแหน่งเป็นพระสังฆาธิการ คือ ต้องเป็นพระสงฆ์ที่มีตำแหน่งทางการปกครองด้วย และจะกำหนดให้มีพระวินยาธิการตำบลละ 2 รูป

พระพรหมโมลี กล่าวด้วยว่า สำหรับพระวินยาธิการ เป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะผู้ปกครองในการช่วยตรวจตรา ดูแล ชี้แจง และแนะนำพระภิกษุสามเณรให้ประพฤติปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย กฎ กฎหมาย กฎมส. ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และคำสั่งผู้บังคับบัญชา ทำให้ประชาชนทั่วไปจึงเรียกพระวินยาธิการว่าเป็นตำรวจพระ

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,