เตรียมออกระเบียบมส.เพิ่มอำนาจ “พระวินยาธิการ” ตรวจตรา ดูแล แจ้งตำรวจช่วยหากพบพระขัดขืน

0
1364

พระราชวรมุนี (พล อาภากโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสังเวชวิศยาราม ในฐานะคณะกรรมการประสานงานแผนยุทธศาสตร์ในการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา(คปพ.) กล่าวว่า การปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาอีกเรื่องหนึ่งที่ขณะนี้มีความคืบหน้ามาก คือ ด้านการปกครอง โดยทางมหาเถรสมาคม(มส.) ได้มีมติแต่งตั้ง พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมส. เป็นประธานคณะกรรมการพิจารณายกร่างกฎ ระเบียบ พระวินยาธิการ หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า ตำรวจพระ ซึ่งเป็นพระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าคณะผู้ปกครองในการช่วยตรวจตรา ดูแล ชี้แจง และแนะนำพระภิกษุสามเณรให้ประพฤติปฏิบัติชอบตามพระธรรมวินัย กฎหมาย กฎมส. ข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง มติ ประกาศ พระบัญชาสมเด็จพระสังฆราช และคำสั่งผู้บังคับบัญชา โดยจากการประชุมคณะทำงานฯ ที่วัดหงส์รัตนาราม เห็นว่า ควรที่จะยกสถานะพระวินยาธิการ ด้วยการออกเป็นระเบียบมส. แต่งตั้งพระวินยาธิการ และกำหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน เพราะที่ผ่านมาการแต่งตั้งพระวินยาธิการเป็นการพิจารณาของเจ้าคณะจังหวัด ว่าจะมีการตั้งพระวินยาธิการขึ้นในแต่ละจังหวัดหรือไม่ แต่หากออกเป็นระเบียบมส.แล้ว คณะสงฆ์ทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ

พระราชวรมุนี กล่าวต่อไปว่า นอกจากนี้คณะทำงานฯ ยังเห็นว่า ควรที่จะเพิ่มอำนาจให้กับพระวินยาธิการ ให้สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทันที หากพบว่าพระที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม ที่พระวินยาธิการตรวจพบมีการขัดขืน ไม่ยอมไปพบเจ้าคณะผู้ปกครองในพื้นที่ และควรจะต้องแต่งตั้งพระสังฆาธิการที่มีความรู้ มีอายุพรรษาที่เหมาะสม มาเป็นพระวินยาธิการด้วย เพราะจะต้องชี้แจงกับพระสงฆ์ที่ถูกจับด้วยว่ามีความผิดในเรื่องใดบ้าง ซึ่งขณะนี้คณะทำงานฯกำลังอยู่ระหว่างการร่างระเบียบมส. แต่งตั้งพระวินยาธิการ และจะสามารถเสนอขอความเห็นชอบจากมส.ได้ภายใน 1-2 เดือนนี้