เดินหน้าเฟ้นอำเภอละ 1 วัด ต้นแบบ “วัด ประชา รัฐ สร้างสุข”

0
240

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการฝายสาธารณูปการ ของมส. ได้มีหนังสือ ลงวันที่ 16 เม.ย. แจ้งไปยังเจ้าคณะจังหวัดทั่วประเทศ เรื่อง ขอความร่วมมือส่งรายชื่อวัดต้นแบบโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุขในระดับอำเภอ ระบุว่า ตามที่มส. ได้มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (ด้วยกิจกรรม 5 ส) ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในแผนปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา 6+1  ซึ่งในปัจจุบันได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้วัดเป็นสถานที่ร่มรื่น เหมาะสมกับการเรียนรู้และการปฏิบัติ รวมทั้งการจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการมีส่วนร่วมของคณะสงฆ์ ภาครัฐ และภาคเอกชน ความทราบแล้วนั้น

แต่เนื่องจากในปี 2563 ประเทศไทยและสังคมโลก กำลังประสบภัยพิบัติโรคโควิด-19  จึงได้ยุติการดำเนินกิจกรรมของโครงการฯ เป็นการชั่วคราว ตามมติมส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การดำเนินโครงการ วัด ประชา รัฐ สร้างสุข เป็นไปด้วยความต่อเนื่อง คณะอนุกรรมการฯ ที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดทำชุดความรู้ และแนวปฏิบัติเพื่อให้วัดต่างๆ สามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้งจะสนับสนุนให้มีวัดต้นแบบในระดับอำเภอทุกอำเภอทั่วประเทศ ดังนั้น จึงขอความร่วมมือเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดทั้ง 2 ฝ่าย ได้ส่งรายชื่อวัดในระดับอำเภอๆ ละ 1 วัด ซึ่งเป็นวัดที่มีแนวทางการดำเนินการตามแนวคิดโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ภายในวันที่ 30 เม.ย. ทั้งนี้เพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ และเพื่อการติดตามและประเมินผลในขั้นตอนที่เหมาะสมต่อไป