เชิดชูเกียรติ “คนดีมีคุณธรรม” สมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ ร่วมกับ 7 องค์กรภาคีเครือข่ายจากนานาชาติ จัดงานรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ MORAL AWARD ครั้งที่ 6

0
1126

สมาพันธ์สื่อสร้างสรรค์ (Innovation Mass Media Confederation) ร่วมกับ องค์กรทูตสันติภาพ (The Envoy For Peace), มูลนิธิองค์การพิทักษ์ความปลอดภัย ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโลก World Natural Resources Safety Protection Foundation Administration (WSPF), มูลนิธิธรรมโชติมงคล ;เนปาล-ไทย- อินเดีย) (Thamma Chot Mongkhol Foundation ; Nepal Thailand India), ศูนย์การศึกษาแห่งโลก(อาฟริกาใต้) (Global Center for Education (South Africa), สมาคมความรักเอื้ออาทรและภราดรภาพสากล (ประเทศไทย) (The Universal Love and Brotherhood Association Thailand (ULBA Thailand), มูลนิธิเพื่อการกุศลและการพัฒนาจริยธรรมเยาวชนนานาชาติ (Foundation for International Youth Ethics Charity and Development (FIYECAD) ภายในการสนับสนุนของ และรัฐสภาระหว่างประเทศ เพื่อความปลอดภัย สันติภาพ และความยุติธรรม แห่งองค์การสหประชาชาติ (International Parliament for Safety and Peace Justice – United Nations) (IPSPJ -UN)ได้พร้อมใจกันจัดงานมอบรางวัลเกียรติคุณนานาชาติ ภายใต้โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรม MORAL AWARD ครั้งที่ 6 “คุณธรรม คุณค่าแห่งบุคคล” เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2566 ณ ศูนย์ประชุมวายุภักดิ์ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

MORAL AWARD 6

The Innovation Mass Media Confederation, Join The Envoy For Peace, World Natural

Resources Safety Protection Foundation Administration (WSPF), Thamma Chot Mongkhol Foundation (Nepal Thailand India), Global Center for Global Education (South Africa), The Universal Love and

Brotherhood Association Thailand (ULBA Thailand) And Foundation for International Youth Ethics Charity and Development (FIYECAD) under the support of the international Parliament for Safety and Peace Justice – United Nations (IPSPJ-UN) organized an event INTERNATIONAL FAMOUS AWARD “To Support The Good & Virtuous Person” MORAL AWARD 2023 6th “Virtue and Goodness of the person” December 2, 2023 At Vayupak Convention, Chaengwattana Government Center, Bangkok, Thailand

*****************************************************************