เชิดชูพระอัจฉริยภาพในการพัฒนาดินสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต พช.นาตาล ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี “โคก หนอง นา พช.” จ.อุบลราชธานี พร้อมปลูกผักสวนครัวและพืชสมุนไพรสู้ภัยโควิด-19

0
202

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี โดยนายคำแสน ประเสริฐสุข พัฒนาการอำเภอนาตาล พร้อมด้วย นายวันนชัย ไชยโกฎิ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ (นพต.) ผู้นำชุมชน และชาวบ้านผู้มีจิตอาสา ร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา พช.” โดยมอบวัสดุอุปกรณ์ ต้นไม้  เพื่อปลูกต้นไม้ 5 ระดับ ห่มดินด้วยฟาง ใส่ปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อสร้างความชุ่มชื้นและสร้างจุลินทรีย์ทำให้ดินมีความอุดมสมบูรณ์ พร้อมปลูกพืชสมุนไพร เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร บำรุงดินและป้องกันบรรเทาโควิด-19  ณ แปลงโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ระดับครัวเรือน (House hold Lab Model for quality of life : HLM) จำนวน 2 แปลง ได้แก่ แปลง นางสาวดวงสุดา พรมาสอน และนายฐกร เจริญยศธนา บ้านไทรงาม หมู่ที่ 8 ตำบลกองโพน อำเภอนาตาล จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

โดยผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ได้ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพร เช่น กระชาย ฟ้าทะลายโจร และปลูกต้นไม้ กล้วย น้อยหน่า มะม่วง มะเขือ มะนาว มะกรูด มะละกอ ยางนา เป็นต้น ซึ่งนอกจากจะเป็นการปลูกป่า 5 ระดับ และป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง เพื่อรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามหลักกสิกรรมธรรมชาติ และปลูกพืชสมุนไพร ป้องกันและบรรเทาโควิด-19 แล้ว ยังเป็นการสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของดิน ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญต่อการดำรงชีพของสิ่งมีชีวิตทุกชนิดบนโลก ในด้านการพัฒนาการเกษตร ดินเป็นแหล่งผลิตอาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม และเชื้อเพลิง โดยเฉพาะวันดินโลก (World Soil Day) วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีนั้น ถือเป็นวันสำคัญที่นักปฐพีวิทยาทั่วโลกและนักปฐพีวิทยาของไทยทุกคน ต่างก็ภาคภูมิใจ เนื่องจากวงการปฐพีวิทยานานาชาติ มีฉันทานุมัติเลือกวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันดินโลก ถือเป็นการเชิดชูพระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินของพระองค์ เพื่อให้พสกนิกรชาวไทย นำไปประยุกต์ใช้ควบคู่ไปกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป

โอกาสนี้ เจ้าของแปลง HLM ได้เปิดเผยถึงความรู้สึกว่า “ขอขอบคุณหน่วยงาน กรมการพัฒนาชุมชน จังหวัด อำเภอ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน นพต. และทุกท่านให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเอามื้อสามัคคีในครั้งนี้ โดยตนได้ดำเนินการตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชนและหลักกสิกรรมธรรมชาติ ในการปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รวมถึงพืชสมุนไพรที่ช่วยป้องกันบรรเทาโรคโควิด-19 นอกจากนั้น ยังได้มีการห่มดินด้วยฟาง เพื่อบำรุงดิน และปกป้องหน้าดิน การปลูกต้นไม้บริเวณริมบ่อและคลองไส้ไก่ ตลอดจนการปรับพื้นที่และภูมิทัศน์ให้สวยงาม ในอนาคต หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพื้นที่แห่งนี้จะเป็นศูนย์เรียนรู้ “โคก หนอง นา พช.” และสร้างประโยชน์ให้แก่คนในพื้นที่ใกล้เคียงในการสืบสานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงต่อไป” เจ้าของแปลงกล่าวด้วยความเชื่อมั่น

ขณะที่ นายคำแสน ประเสริฐสุข พัฒนาการอำเภอนาตาล ได้พบปะกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมว่า “ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมกิจกรรมเอามื้อสามัคคี ซึ่งเป็นการน้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สร้างความมั่นคงทางอาหาร สู่ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบ 2 โดยเฉพาะการปลูกกระชาย ขิง ฟ้าทะลายโจร นั้น ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถช่วยป้องกันโควิด-19 และบรรเทาอาการเบื้องต้นของไข้หวัด หรือป้องกันการติดเชื้อได้ สุดท้ายนี้ ผมขอฝากให้ทุกท่านได้ร่วมกันสร้างความมั่นคงด้านอาหารด้วยการปลูกพืชผักสวนครัวและพืชสมุนไพรให้เกิดความต่อเนื่อง ให้เป็นทั้งอาหารและยารักษาโรคต่างๆ หลายโรค รวมถึงโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตลอดจนเป็นการปรับปรุงและพัฒนาดินในแปลง “โคก หนอง นา พช.”  ซึ่งถือเป็นการเชิดชูพระอัจฉริยภาพ ของในหลวงรัชกาลที่ 9 ในด้านการอนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรดิน ตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน ด้วย” นายคำแสน กล่าวปิดท้าย

 

งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี และ สพอ.นาตาล : ภาพข่าว/รายงาน