เชิญชวนร่วมเวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ อ.เมือง จ.นครนายก

0
2714

พระเทพประสิทธิมนต์ หรือหลวงพ่อเณร เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามวรวิหาร กทม. ที่ปรึกษาเจ้าคณะกรุงเทพมหานคร ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมเวียนเทียน ทำบุญ วันมาฆบูชา วันพฤหัสบดีที่ 1 มีนาคม 2561ณ พุทธอุทยานมาฆาบูชาอนุสรณ์ ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก

พระเทพประสิทธิมนต์ กล่าวว่า พุทธอุทยานมาฆบูชาอนุสรณ์ สร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบ 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ด้วยการระดมทุนจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งในและต่างประเทศ เมื่อเข้าไปในสถานที่แห่งนี้ จะได้เห็นพระพุทธรูปปางแสดงโอวาทปาติโมกข์ขนาดใหญ่ เด่นเป็นสง่า ขนาดหน้าตัก 9 เมตร สูง 13.5 เมตร เป็นตัวแทนองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า บริเวณโดยรอบมีการสร้างพระพุทธรูปขนาดหน้าตัก 90 ซม. อีก 1,250 องค์ เป็นตัวแทนพุทธสาวกแสดงถึงเหตุการณ์สำคัญเมื่อครั้งพุทธกาล กล่าวคือ เป็นวันจาตุรงคสันนิบาต หรือวันประชุมใหญ่อันประกอบด้วยองค์ 4 คือ 1.พระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นพุทธสาวกจำนวน 1,250 องค์ มาชุมนุมพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมาย 2.พระพุทธสาวกเหล่านี้ล้วนเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทา คือ เป็นผู้ที่พระพุทธองค์ทรงประทานการอุปสมบทด้วยพระองค์เอง 3.พระภิกษุสงฆ์ทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ และ4.วันนั้นเป็นวันเพ็ญเดือนมาฆะ คือพระจันทร์เสวยมาฆฤกษ์

“ในวันดังกล่าวพระผู้มีพระภาคได้ทรงประกาศหลักธรรมสำคัญทางพระพุทธศาสนาเหมือนรัฐธรรมนูญที่ใช้เป็นแม่บทสำคัญสูงสุดของประเทศ หลักธรรมสำคัญของพุทธศาสนา คือ การแสดงโอวาทปาติโมกข์ เป็นประกาศหลักธรรมสำคัญอันเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อนำไปเผยแผ่พระพุทธศาสนา ประกอบด้วยหลักการ 3 อุดมการณ์ 4 และวิธีการ 6 ที่นี่จึงเหมือนเป็นตำราเรียนประวัติศาสตร์ทางพระพุทธศาสนาเล่มใหญ่ สำหรับผู้สนใจ นักเรียน นักศึกษา ได้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศที่เกิดขึ้นจริงเมื่อครั้งพุทธกาลที่ไม่มีประเทศใดสร้างมาก่อน” หลวงพ่อเณร กล่าว

ณ วันนี้ต้นไม้โดยรอบบริเวณดังกล่าวกำลังเติบโตให้ร่มเงา  มีสายน้ำจากน้ำตกสาริกาไหลรินผ่านมาให้ความร่มเย็น มีภูเขาสูงใหญ่มั่นคงล้อมรอบ จึงได้มีการสร้างศาลาปฏิบัติธรรม 1 หลัง ภายในมีพระพุทธรูปของพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ ตั้งแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังมีศาลาปฏิบัติธรรมเพิ่มเติม เพื่อให้พุทธศาสนิกชนสามารถใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ สามารถเดินทางมาสักการะหรือเวียนเทียนที่พุทธอุทยานมาฆบูชาฯ ได้ทุกวัน

สามารถดูความงดงามของพุทธอุทยานมาฆาบูชาอนุสรณ์ที่  https://youtu.be/C78rpYbvJK4 และสอบถามเส้นทางได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 081 906 6974