เจ้าสำนัก-พระวิปัสสนาจารย์ 750 รูปทั่วประเทศ เข้าศึกษาหลักสูตร “อภิญญาเทสิตธรรม” กรรมการมส. แนะ ให้จด-จารคำสอนท่านผู้รู้เพื่อเผยแผ่ศาสนธรรม

0
2051

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. ที่ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.) วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ) กรรมการมหาเถรสมาคม(มส.) เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ เป็นประธานเปิดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทบทวนหลักการศึกษาสัมมาปฏิบัติ แก่เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด และพระวิปัสสนาจารย์ทั่วประเทศ “หลักสูตรปฏิบัติธรรมเพื่อความรู้ยิ่ง (อภิญญาเทสิตธรรม)” โดยมีพระเทพญาณมงคล ประธานคณะกรรมการบริหารศปท. เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม พร้อมด้วยเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมจากจังหวัดต่างๆ นายณรงค์ ทรงอารมณ์ ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) นางรพีวรรณ บำรุง ผอ.กลุ่มเผยแผ่พระพุทธศาสนา พศ. ถวายการต้อนรับ

ทั้งนี้ พระวิสุทธิวงศาจารย์ กล่าวสัมโมทนียกถาว่า ท่านทั้งหลายผู้ได้ชื่อว่าเป็นพุทธสาวก ผู้ทำหน้าที่เผยแผ่พระธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ที่ได้มารับคำสอนจากท่านผู้รู้ครั้งนี้ ถือว่าจะได้รับข้อมูลจากการอรรถาธิบายในเรื่องต่างๆ ของหลักสมถะและวิปัสสนาพร้อมกัน เมื่อทราบแล้วจะได้นำไปเผยแผ่ในทำนองเดียวกัน จึงขอได้สำเหนียกได้ฟังและได้จด-จาร จารึกเอาไว้เพื่อกันลืม ไม่เลอะไม่เลือน เพื่อทรงจำเอาไว้ให้เป็นประโยชน์ในวันข้างหน้า

ท่านพระวิปัสสนาจารย์ทั้งหลาย ผู้ได้สืบทอดศาสนธรรมคำสอนในเรื่องศีล สมาธิ และปัญญา เรื่องของศีลนั้นท่านต้องนำไปเผยแผ่ให้พุทธบริษัททั้งหลายได้เข้าใจ ได้ปฏิบัติด้วย เมื่อมีศีลจิตก็มีสมาธิขึ้น เมื่อสมาธิมีขึ้นแม้แว๊บเดียวตามที่หลวงพ่อสดวัดปากน้ำท่านได้อรรถาธิบายเวลาสอนพระกรรมฐานว่า ใจของคนเรานั้นสำคัญ ถ้าใจของเราหยุดนิ่งเพียงแว๊บเดียว ชั่วช้างกระดิกหู งูแลบลิ้น ไก่กระพือปีก จิตของเรามีสมาธิเพียงแค่นี้ก็ถือว่าเป็นบุญลาภอันประเสริฐ แต่ถ้าจิตนิ่งกว่านั้น ก็เป็นบุญเป็นวาสนาของผู้นั้นๆ ทั้งนี้วิธีการก็ต้องมีอุบายวิถีซึ่งพระวิปัสสนาจารย์จะได้รับทราบจากท่านผู้รู้ในการประชุมระยะ 2-3 วันนี้  ถ้าตราบใดยังมีผู้ปฏิบัติก็เชื่อแน่ว่าพระธรรมคำสอนจะไม่มีวันอันตรธานเสื่อมสูญไปแน่นอน

นายณรงค์ กล่าวว่า จากการประชุมกรรมการบริหาร ศปท. ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 24-25 ส.ค.2560 ได้มีมติให้ดำเนินการจัดโครงการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทบทวนการศึกษาสัมมาปฏิบัติฯ เพื่อให้เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ และพระวิปัสสนาจารย์ ได้ทบทวนหลักการศึกษาให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและประสบการณ์ในการศึกษาปฏิบัติไตรสิกขา แนวสติปัฏฐาน 4 ให้เข้าใจหลักวิธีการปฏิบัติภาวนา เสริมสร้างสามัคคีธรรมระหว่างเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมและพระวิปัสสนาจารย์ อีกทั้งได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดำเนินงานสำนักปฏิบัติธรรมที่ดำเนินการอยู่ทั่วประเทศกว่า 1,480 สำนัก ซึ่งถือว่าเป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่สำคัญ พศ.จึงมุ่งส่งเสริมให้สำนักปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์ในการพัฒนาบุคลากรให้มีประสบการณ์ พัฒนาการสอน และการสื่อสารการปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชน และเพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการให้สามารถดำเนินการเผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในเชิงปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด

“ที่ประชุมศปท.ได้มีมติกำหนดให้จัดการปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และทบทวนหลักการศึกษาสัมมาปฏิบัติ ระหว่างวันที่ 11-17 ธันวาคม 2560 เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ซึ่งในการจัดโครงการครั้งนี้ พศ.ได้ช่วยทำหนังสือกราบอาราธนาเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดทั่วประเทศ และพระวิปัสสนาจารย์ จำนวน 750 รูป เข้ามาปฏิบัติธรรม ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายารามแห่งนี้ด้วย” ผู้ตรวจราชการ พศ. กล่าว