“เจ้าคุณริด ริตเวที” พระสงฆ์รูปแรก ได้รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี “ครูยิ่งคุณ”

0
1686

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.62  ที่โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซนเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จัดพิธีมอบรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ ประจำปี 2562 ซึ่งมาจากการคัดเลือกครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ประเทศไทย เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ครู ซึ่งผ่านการคัดเลือกของคณะกรรมการจังหวัดทั่วประเทศ โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รมว.ศึกษาธิการ เป็นประธานมอบรางวัล

นายณัฏฐพล กล่าวว่า ผู้ได้รับรางวัลคุณากร ครูยิ่งคุณ และครูขวัญศิษย์ คือครูดีเด่นที่ได้ผ่านการคัดเลือกในระดับต่างๆ ของการคัดเลือกครูรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรีมาแล้ว แสดงให้เห็นว่าท่านสามารถอุทิศตนเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงแก่ชีวิตของศิษย์ และเมื่อได้อ่านประวัติของทุกท่านจะเห็นได้ว่าสามารถทำให้เด็กรักครู และทำให้ครูรักเด็ก และเชื่อมั่นว่า เครือข่ายครูรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีจะทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายเพื่อบ่มเพาะการเรียนรู้ของลูกศิษย์

สำหรับรางวัลคุณากรมี 2 รางวัล คือ ดาบตำรวจคณิต ช่างเงิน จ.ตาก และน.ส.ปุณยาพร ผิวขำ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยฯ ส่วนรางวัลครูยิ่งคุณมี 17 รางวัล ได้แก่ 1.นางจันทร์แรม ดวงเพชร โครงการพระเมตตาสมเด็จย่า 2.นายชัยยศ สุขต้อ จ.เชียงใหม่ 3.นายปิติกร ขำอ่อน จ.สมุทรสงคราม 4.พระเทพปัญญาภรณ์ (ริด ริตเวที) จ.นครสวรรค์ 5.นางพัชรา พงศ์มานะวุฒิ จ.ตรัง 6.นายไพโรจน์ ชนะภัย จ.กำแพงเพชร 7.ดาบตำรวจหญิงมาลินณา สังข์แก้ว จ.ราชบุรี 8.นายราชทาน นิ่มนวล กรุงเทพฯ 9.ว่าที่ร้อยเอกรุ่งสว่าง บุญหนา จ.ศรีสะเกษ 10.นายวินัย ปัจฉิม จ.ลพบุรี 11.นายวิธิวัติ รักษาภักดี จ.สุรินทร์ 12.นายศุภกร ปานแจ่ม จ.ปัตตานี 13.นางสลิลทิพย์ พนาวสันต์ แกร์นิเยร์  สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 14.นายเสกสรร กาวินชัย จ.ลำปาง 15.นายอดิศักดิ์ บุญมา จ.กาญจนบุรี 16.นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช จ.นครนายก และ17.นายอำนาจ สมทรง จ.ปัตตานี ส่วนรางวัล ครูขวัญศิษย์ มีผู้ได้รับรางวัลจำนวน 136 รางวัล

ทั้งนี้สำหรับรางวัลครูยิ่งคุณนั้น พบว่ามีรายชื่อของพระสงฆ์ คือ พระเทพปัญญาภรณ์ ได้รับรางวัลนี้ด้วย นับว่าเป็นพระสงฆ์รูปแรกที่ได้รับรางวัลดังกล่าว โดยพระเทพปัญญาภรณ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดตากฟ้า (พระอารามหลวง) อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ และยังดำรงตำแหน่งเกี่ยวกับการศึกษาอีกมากมาย ประกอบด้วย เจ้าสำนักศาสนศึกษาวัดตากฟ้า ผู้จัดการโรงเรียนศรีนภเขตวิทยา (พระปริยัติธรรม แผนสามัญศึกษา) ผู้จัดการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 1 อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์ โดยท่านมีลูกศิษย์มากมาย ไม่ต่ำกว่า 4,000 คน ซึ่งแต่ละคนต่างได้ไปประกอบสัมมาอาชีพ และศึกษาต่อในระดับสูงทั้งปริญญาโทและปริญญาเอก

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS