339360

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

นายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด ถวายข้าวสาร 500 กก. เข้าโรงครัว มจร วังน้อย

วันที่ 15 มกราคม 2564 พระเมธีธรรมาจารย์ (เจ้าคุณประสาร จันฺทสาโร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร) เปิดเผยว่า รศ.ดร.สุรพล สุยะพรหม รองอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไป มจร ได้ประสานรับการบริจาคข้าวสารจากนายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด จำนวน 500 กิโลกรัม เพื่อมอบถวายมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เพื่อเข้าโรงครัวหุงถวายผู้บริหาร คณาจารย์...

“วันครูยุคโควิด” ครูคือผู้นำชุมชนที่เป็นแบบอย่าง พร้อมแนะนำวิถีชีวิตใหม่ให้กับชุมชน งดพฤติกรรมเสี่ยง ไม่ดื่ม ไม่สูบ ไม่เสพ ไม่พนัน

ป้องกันการแพร่ระบาดและลดการติดเชื้อในชุมชน ช่วยครอบครัวประหยัด ตั้งหลักสู้ในสถานการณ์วิกฤตโควิดระบาดให้ผ่านไปได้ ดร.สุภัทร จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเนื่องในวาระโอกาสของวันครูปี 2564 ว่ากระทรวงศึกษาธิการ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมครูที่ประพฤติตนเป็นแบบอย่างต่อสังคม ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ทศวรรษ จริยธรรมของครูต้องประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม โดยเฉพาะปลอดอบายมุขเป็นสิ่งที่ครูทุกท่านควรยึดถือปฏิบัติ เพราะตามกฎหมายแล้วสถานศึกษาต้องปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ บุหรี่ และการพนัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า หรือโควิด-19 จะเห็นได้ชัดสำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นส่งผลเสียต่อประเทศอย่างรุนแรง ส่วนใหญ่มาจากสถานที่ที่เป็นแหล่งอบายมุข จากการแพร่ระบาดในกรุงเทพฯ ยุคแรกๆ เราพบว่าเชื้อโควิด-19 แพร่จากการไปในสถานที่บันเทิง การสูบบุหรี่...

พช.รุกต่อเฟส 2 “ปลูกผักสวนครัว” สร้างความมั่นคงทางอาหาร หลังประสบความสำเร็จนำพาประชาชนพ้นวิกฤตโควิด-19

จับมือ “เมล็ดพันธุ์ผักตราศรแดง” มอบเมล็ดพันธุ์สู่ประชาชน เดินหน้าต่อเนื่อง “ปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร” ชวนประชาชนสร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักสวนครัวฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน  วันที่ 13 มกราคม 2564 นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย กับ บริษัท อีสท์ เวสท์...