“เจ้าคุณประสาร” โอด ถูกจับโยงการเมือง-ชนพระผู้ใหญ่

0
296

พระเมธีธรรมาจารย์ หรือเจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ช่วงนี้มีข่าวเกี่ยวข้องกับอาตมาที่ปรากฏทางสื่อซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนจากความจริงได้ เช่น เกี่ยวกับการเมือง นักการเมือง หรือการออกมาพยากรณ์เหตุการณ์บ้านเมืองโต้พระเถระผู้ใหญ่ เป็นต้น
ข้อเท็จจริงนั้นอาตมาอยากบอกทุกท่านผ่านทางสื่อว่า หลายปีที่ผ่านมานั้นอาตมาเลือกใช้วิธีเงียบ สงบ และปฏิบัติศาสนกิจในทางพระพุทธศาสนา โดยไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆในทางการเมือง ซึ่งงานในทุกวันนี้นั้นได้เน้นงานบริหารมหาวิทยาลัยสงฆ์ งานสอนหนังสือ ตรวจวิทยานิพนธ์พระนิสิต เป็นต้น
ในส่วนกิจการงานพระพุทธศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปลายด้ามขวานของไทยนั้นได้มีการหารือกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เช่น พระธรรมกิตติเมธี ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย พระครูปลัดกวีวัฒน์ ผู้ช่วยเลขาธิการศูนย์พิทักษ์ฯ และพระครูโฆสิตสุตาภรณ์ (ท่านขาว) เจ้าอาวาสวัดบูรพาราม อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี ในฐานะฝ่ายวางแผนศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.) ว่าเห็นควรให้อาตมาได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในการบริหาร การดำเนินงานของ ศสพ.จชต.เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานกิจการพระพุทธศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทย
บัดนี้ พล.อ.มณี จันทร์ทิพย์ ผู้แทนพิเศษของรัฐบาล กลุ่มภารกิจเสริมสร้างความร่วมมือ ที่ปรึกษา กอ.รมน.ภาค 4 สน. และเลขาธิการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศสพ.จชต.) พระครูโฆสิตสุตาภรณ์ (ท่านขาว) ได้มีหนังสือจาก ศสพ.จชต. โดยท่านทั้งสองได้นิมนต์อาตมาให้ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาและส่งเสริมพระพุทธศาสนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศสพ.จชต.) ซึ่งอาตมาก็ยินดี เต็มใจและตอบรับในตำแหน่งดังกล่าวเพื่อลงไปช่วยงานพระพุทธศาสนาในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
ขณะนี้อาตมามีภารกิจด้านงานพระพุทธศาสนาอยู่มากพอสมควร การใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเมืองและอื่นๆ จึงไม่มีเวลาและไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆ ในส่วนนั้น