“เจ้าคุณประสาร” แนะผู้จะมาดูแลสำนักพุทธ ขอให้มั่นคงในพระรัตนตรัย

0
8030

            วันนี้ (25 พ.ค.66) พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงกรณีที่ปรากฏรายชื่อผู้ที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และในทางปฏิบัติรัฐมนตรีท่านนี้ก็จะได้รับมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้กำกับดูแลและสั่งราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)ด้วยนั้น ในเรื่องนี้ภาพรวมดูจะไม่เป็นที่สนใจของผู้คนมากนักเมื่อเทียบกับข่าวใหญ่ที่พรรคการเมืองกำลังรวบรวมเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ แต่สำหรับองค์กรพุทธ พระสงฆ์ และชาวพุทธส่วนหนึ่งกลับให้ความสนใจในเรื่องนี้มาก ให้ความสนใจว่าพรรคการเมืองพรรคไหนจะได้รับการจัดสรรให้รับผิดชอบงานด้านนี้และในขณะเดียวกันพรรคการเมืองนั้นจะคัดเลือกใครผู้ใดมาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีเพื่อขับเคลื่อนงานทางด้านพระพุทธศาสนาตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งในขณะนี่อาตมาได้เดินทางมาร่วมประชุมสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา สมัยสามัญประจำปีครั้งที่ 45/2566 ระหว่างวันที่ 25-28 พฤษภคม ณ วัดพระมหาชนก บ้านพลังเพียร เมืองกริฟฟิน จอร์เจีย สหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นการประชุมใหญ่ประจำปีของพระธรรมทูตไทยในโลกตะวันตกโดยมีพระสงฆ์จากทั้งในประเทศไทย พระธรรมทูตไทยสายอินเดีย-เนปาล สายโอชิเนีย ยุโรป สแกนดิเนเวีย สิงคโปร์ เป็นต้น รวมทั้งเจ้าภาพคือพระธรรมทูตไทยในสหรัฐอเมริกา มาร่วมประชุมกว่า 300 รูป พระธรรมทูตส่วนใหญ่ต่างให้ความสนใจในเรื่องที่มีข่าวถึงตัวบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งนี้เพื่อดูแลงานด้านพระพุทธศาสนา ซึ่งก็ไม่ต่างจากพระสงฆ์ในประเทศไทย

จึงขอฝากไปถึงรัฐบาลใหม่ด้วยว่า มิติทางด้านศาสนาโดยเฉพาะพระพุทธศาสนานั้นยังมีความสำคัญกับวิถีชีวิต ความเป็นไปและความสงบสุขของประเทศเรา ขอให้มองศาสนาให้ถึงแก่น เห็นคุณค่าและเข้าให้ถึงหัวใจ ดังนั้นรัฐมนตรีที่จะมาดูแล ควรนำพาขับเคลื่อนสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติไปในทิศทางที่เหมาะสม และคุณสมบัติควรจะต้องเป็นชาวพุทธที่ดี มีความซื่อสัตย์สุจริต มั่นคงในพระรัตนตรัยและมีสัมมาทิฎฐิด้วย พระราชวัชรสารบัณฑิต กล่าวในตอนท้าย

*****************************************************************