เจ้าคุณประสาร แนะคุณสมบัติที่เหมาะสมของรัฐมนตรีที่จะมากำกับดูแลสำนักพุทธฯ

0
45

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.67 พระราชวัชรสารบัณฑิต หรือเจ้าคุณประสาร เลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ได้กล่าวถึงกรณีที่นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีได้ปรับครม.เศรษฐา 1/1 ในการปรับครั้งนี้มีทั้งรัฐมนตรีที่ถูกปรับออก เข้าใหม่และสลับตำแหน่งหลายคน ในส่วนของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลและสั่งการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.)นั้น คนเดิม(นางพวงเพ็ชร ชุนละเอียด) ก็ทำหน้าที่ได้ดี มีผลงานและทำงานเชิงรุกกับพระสงฆ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯที่มาใหม่ 3 ท่านนั้นล้วนแล้วแต่มีความรู้ความสามารถและเหมาะสม แต่ถ้าจะแยกตามความถนัดในบางงานบางมุมจะเห็นได้ว่า นายพิชิต ชื่นบาน ทำงานใกล้ชิดวัดวาอาราม รู้จักพระสงฆ์และองค์กรพุทธมากทีเดียว นาวสาวจิราพร สินธุไพร เป็นคนในอนาคตที่เป็นคนรุ่นใหม่ เก่ง ครบเครื่อง งานด้านเศรษฐกิจ มวลชน การสื่อสารถือว่ามีผลงานให้เห็นชัด นายจักรพงษ์ แสงมณี รอบรู้งานเศรษฐกิจและการต่างประเทศ

ในฐานะเลขาธิการศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย หลังจากที่มีการปรับครม.ในครั้งนี้องค์กรพุทธได้พูดคุย ปรึกษาหารือกันโดยพิจารณาว่า รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านใดที่จะมาขับเคลื่อนงานพระศาสนา งานคณะสงฆ์ภายในสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ให้เดินหน้าไปได้ด้วยดีนั้น ในส่วนนี้ให้เป็นไปตามดุลยพินิจของนายกรัฐมนตรี เพียงแต่อยากให้นายกได้คำนึงถึงความถนัด ความเหมาะสมเป็นองค์ประกอบในการพิจารณาด้วยงานจะได้บรรลุเป้าหมายตามนโยบายของรัฐบาล

****************************************************************