“เจ้าคุณประสาร” เยี่ยม-ให้โอวาทนิสิตปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน

0
203

เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.65  พระราชวัชรสารบัณฑิต (เจ้าคุณประสาร) รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย (มจร )ได้ออกเยี่ยม ให้โอวาท ให้กำลังใจพระนิสิตคณะครุศาสตร์ และคณะสังคมศาสตร์ ที่กำลังปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 ณ สถานที่ปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัยฯ อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ได้จัดการศึกษาพระพุทธศาสนาบูรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ เพื่อพัฒนาจิตใจและสังคม โดยจัดการศึกษาในมหาวิทยาลัยทุกระดับตั้งแต่ปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก นิสิตทุกรูป/คนจะต้องฝึกปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานเป็นประจำทุกปี

ในปีนี้นิสิต 3 คณะคือคณะพุทธศาสตร์ คณะครุศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ ฝึกปฏิบัติภายในมหาวิทยาลัย คณะมนุษยศาสตร์ ฝึกปฏิบัติที่มหาจุฬาอาศรม อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ส่วนนิสิตวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์และหน่วยวิทยบริการนั้น ก็ปฏิบัติตามสถานที่ที่กำหนด รวมนิสิตทั้งส่วนกลางและที่กำลังฝึกปฏิบัติพร้อมกันทั้งวิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ทั่วประเทศขณะนี้กว่า 4,500 รูป/คน

นอกจากฝึกปฏิบัติประจำปีแล้ว ปีนี้ทุกๆ วันในเวลาเช้า และเวลากลางคืนผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนิสิตทั่วประเทศยังได้เจริญพระพุทธมนต์และเจริญวิปัสสนากัมมัฏฐานถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา อีกด้วย

****************************************************************