เจ้าคณะจ.ปทุมธานี แนะสร้างสมดุลงาน-ชีวิต บนฐานวัด ประชา รัฐ สร้างสุข แก่ 150 ว่าที่นายอำเภอ

0
155

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2563 เวลา 18.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร พระธรรมรัตนาภรณ์ เจ้าคณะจังหวัดปทุมธานี เจ้าอาวาสวัดเขียนเขต (พระอารามหลวง) ในฐานะประธานอนุกรรมการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ฝ่ายสาธารณูปการของมหาเถรสมาคม(มส.) ให้เมตตาเป็นพระวิทยากรบรรยายธรรมในหัวข้อ “การสร้างสมดุลระหว่างการทำงาน และการใช้ชีวิต ตามแนวทางวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ในโครงการ “เตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่นายอำเภอ 4.0 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563” ซึ่งจัดขึ้นโดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เพื่อเพิ่มพูนสมรรถนะ ความรู้ ทักษะ และเตรียมข้าราชการให้มีสมรรถนะพร้อมก้าวสู่ตำแหน่งนักบริหารที่มีภาวะผู้นำ และสมรรถนะด้านการจัดการที่ดี สามารถนำการเปลี่ยนแปลง และขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่ประโยชน์สุขของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้ที่ผ่านการศึกษาอบรมหลักสูตรนายอำเภอ และกำลังจะขึ้นสู่ตำแหน่งนายอำเภอในอนาคต จำนวน 150 คน

พระธรรมรัตนาภรณ์ ได้บรรยายถึงหลักพุทธธรรมสำหรับการใช้ชีวิต อาทิ การเป็นกัลยาณมิตรให้ตนเอง, การควบคุมทุกข์จากสรีระ (โรคประจำกาย 6 – โรค 3 ประจำใจ), ต้นทางของศีล 5, ต้นเหตุทำลายศีล 5, ธรรมนูญโลก – ธรรมวินัยคฤหัสถ์ ในส่วนหลักพุทธธรรมสำหรับการทำงาน อาทิ ผู้นำกับสังคม, หน้าที่ของผู้นำ, อำนาจความจริง ,หลักกำลัง 4, กำลังความดี, ภูมิพลัง 5

ในช่วงท้าย พระธรรมรัตนาภรณ์ ได้เมตตาบรรยายสรุปกรณีศึกษาการดำเนินงานตามแนวทาง วัด ประชา รัฐ สร้างสุข อาทิ วิสัยทัศน์ และภารกิจคณะสงฆ์, การขับเคลื่อนพลังด้วยพลังบวร, โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข (สร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ส) โดยมีวัดเป็นศูนย์กลาง), โครงการหน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าดู คนอยู่ในบ้านน่ารัก (หมู่บ้านรักษาศีล ๕) โดยมีบ้านเป็นศูนย์กลาง และโครงการห้องเรียนต้นแบบ และโรงเรียนต้นแบบ รักษ์บวร รักษ์ศีล 5 ประเทศไทย 4.0 (โรงเรียนรักษาศีล ๕) โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง

ที่มา : https://www.facebook.com/2217744291581642/posts/3525701357452589/