เจ้าคณะจังหวัดอยุธยาสั่งงดจัดงานบวช ชี้ สังฆกรรมนั่งห่างเกิน 1 เมตรไม่ได้

0
1569

วันที่ 30 มี.ค.63 พระธรรมรัตนมงคล (นพปฎล กตสาโร) เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้มีหนังสือแจ้งไปยังเจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอ  เรื่อง มาตรการการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  สำหรับพระภิกษุ สามเณร ในภาวะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ระบุว่า ตามที่ได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 รุนแรงขึ้นตามลำดับ ทั้งมีการประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค. – 30 เม.ย.63 แต่ปรากฏว่ายังมีการจัดกิจกรรมงานบุญประเพณีต่างๆ ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคเกิดขึ้นในวัดบางแห่งในเขตจ.พระนครศรีอยุธยา ดังนั้น จึงขอให้คณะสงฆ์จ.พระนครศรีอยุธยา ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ดังนี้

1.ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายบ้านเมือง มติมส. และประกาศของคณะสงฆ์จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ประกาศใช้แล้วทุกฉบับ โดยเคร่งครัด 2.ให้ทุกวัดงดการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบท ตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย ทั้งนี้เพราะพระภิกษุผู้เข้าร่วมประชุมทำสังฆกรรมทุกรูป มีพระวินัยกำหนดให้นั่งห่างกันไม่เกินระยะหัตถบาส (ห่างไม่ถึง 1 เมตร) เป็นเหตุให้ไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนด ที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) ข้อ 11 (4) ให้บุคคลผู้ข้าร่วมพิธีนั่งหรือยืนเว้นระยะห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร เพื่อป้องกันการติดต่อสัมผัสหรือการแพร่เชื้อทางฝอยละอองน้ำลายได้  3.กรณีมีพระภิกษุสามเณร หรือคฤหัสถ์ ในสังกัดหรือที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น หรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด เข้ามาพำนักอาศัยภายในวัด เจ้าอาวาสวัดนั้นๆต้องรับผิดชอบให้บุคคลดังกล่าวกักตัวที่วัด 14 วัน และหากไม่มีความจำเป็นที่สำคัญ ควรงดการเดินทางออกนอกพื้นที่จ.พระนครศรีอยุธยาในสถานการณ์เช่นนี้

4.ให้ทุกวัด งดจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ที่ประชาชนมารวมกลุ่มกัน หรือกิจกรรมอื่น ที่ทำให้ประชาชนต้องมารวมตัวกันจำนวนมาก ตามมติมส.  5.หากมีประชาชนนำศพผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าวไปบำเพ็ญกุศล และฌาปนกิจ ณ วัดใด ให้เจ้าอาวาสวัดนั้น แจ้งหน่วยงานบุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข เข้ามาช่วยดำเนินการตามหลักและมาตรการรักษาความปลอดภัย ในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ และเมื่อฌาปนกิจเสร็จแล้วให้วัดนั้นๆ ทำความสะอาดฌาปนสถานทุกครั้ง