เจอพิษโควิด-19 มจร ประกาศเลื่อนรับปริญญา ระดมพระสวดมนต์ เข้มคัดกรองบุคคลเข้า-ออกมหาวิทยาลัย

0
841

พระครูโสภณพุทธิศาสตร์ รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแผ่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เปิดเผยว่า  เมื่อวานนี้ (18 มี.ค.63) พระราชปริยัติกวี (สมจินต์ สมฺมาปญฺโญ) อธิการบดี ได้เรียกประชุมผู้บริหารระดับสูงเป็นการฉุกเฉินเพื่อพิจารณาและหามาตรการในการป้องกันโรคไวรัสโควิด-19

 

จากผลการประชุมที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้  1. ให้เลื่อนพิธีประสาทปริญญาจากเดิมกำหนดวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2563 ออกไปก่อนและจะกำหนดวันประสาทปริญญาใหม่อีกภายหลัง  2. ให้ปรับการสอบปลายภาคทั้งหมดเป็นการสอบแบบออนไลน์  3.ให้ปรับการทำงานของเจ้าหน้าที่คณาจารย์เป็นการทำงานแบบเหลื่อมเวลาและแบบออนไลน์ 4.ให้มีศูนย์ป้องกันโควิด-19โดยให้เป็นศูนย์ควบคุมบังคับบัญชาสั่งการให้มีประสิทธิภาพและติดตามข่าวสารตลอดเวลา 5.ให้เข้มงวดคัดกรองบุคคลเข้าออกมหาวิทยาลัยโดยเคร่งครัด

  1. ให้ปิดหอพักนิสิตและตรวจเข้มงวดสำหรับนิสิตนานาชาติ 7. การรับสมัครนิสิตใหม่ทุกระดับชั้นให้ปรับเป็นรับสมัครทางออนไลน์ โดยมาตรการทั้งหมดนี้ประกาศใช้ครอบคลุมทั้งส่วนกลาง วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์เพื่อช่วยกันสกัดไม่ให้โควิด-19 ระบาดแพร่หลายออกไป

รองอธิการบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์ฯ กล่าวว่า นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังจะประกาศให้พระคณาจารย์  เจ้าหน้าที่ และพระนิสิตทั่วประเทศมากกว่าหนึ่งหมื่นรูป เจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันในวัน เวลา เดียวกันเป็นระยะๆ เพื่อให้กำลังใจผู้คนทั้งประเทศในภาวะวิกฤตเช่นนี้ แต่การเจริญพระพุทธมนต์นั้นจะไม่ให้พระสงฆ์มารวมกันเป็นจำนวนมากเหมือนภาวะปกติแต่จะใช้วิธีต่างรูปต่างวัดให้พร้อมกันสวดในอุโบสถของแต่ละวัดกันเอง