เก็บข้อมูลทำบัตร “สมาร์ทการ์ดพระ” อืด พบแบบฟอร์มให้กรอกมีจำนวนมากเกินไป พศ.ถวายรายงาน มหาเถรฯไฟเขียวปรับวิธี

0
1588

วันนี้ (15 ม.ค.62) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากการประชุมมหาเถรสมาคม (มส.) ที่ผ่านมา ได้มีการรายงานผลการดำเนินงานตามมติมส.ในการประชุมวันที่ 19 ม.ค. 2561 ที่เห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดทำสมาร์ทการ์ด และการจัดเก็บฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร ดังนี้ 1.พระภิกษุ สามเณร ย้ายทะเบียนบ้านเข้าทะเบียนบ้านวัดที่สังกัดหรือพำนักอยู่ให้ถูกต้อง 2.พระภิกษุ สามเณร ที่จะกรอกข้อมูลควรมีพรรษา 1 พรรษา ขึ้นไป 3.ดำเนินการกรอกแบบสำรวจทะเบียนประวัติพระภิกษุ สามเณร ที่กำหนด โดยพศ.ได้ดำเนินการดังนี้ 1.ถวายมติมส.ดังกล่าวแด่เจ้าคณะใหญ่ทุกหน เจ้าคณะภาคทุกภาค เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร (ทั้งสองนิกาย) เจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัด พร้อมกับแจ้งผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อมอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.) ดำเนินการตามมติมส. และแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บและบันทึกฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร ตามแบบที่คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนากำหนด 2.พศจ.ได้รายงานผลการจัดทำสมาร์ทการ์ด และการจัดเก็บฐานข้อมูลพระภิกษุสามเณรได้คิดเป็นร้อยละ 50.24 สำหรับปัญหาและอุปสรรค คือ 1.แบบฟอร์มเก็บข้อมูลพระภิกษุ สามเณร ออกแบบโดยคณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนา มีจำนวนมาก ทำให้การกรอกข้อมูลและการบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วน ไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.การบันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม Excel ตามที่คณะกรรมการปฏิรูปกิจการพระพุทธศาสนาออกแบบไว้ มีรายละเอียดจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้ระยะเวลาในการบันทึกข้อมูลมากขึ้น

จากผลการดำเนินการจัดทำบัตรสมาร์ทการ์ด และการจัดเก็บฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไม่สามารถดำเนินการจัดเก็บฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร ได้ครบทุกรูปตามเป้าหมาย ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พศ.จำเป็นต้องจัดเก็บฐานข้อมูลพระภิกษุ สามเณร ในส่วนที่เหลือให้ครบทุกรูป จึงเห็นควรดำเนินการดังนี้ 1.ให้พระภิกษุ สามเณร ที่ยังไม่ได้กรอกข้อมูลและบันทึกการจัดเก็บข้อมูลในโปรแกรม Excel ดำเนินการกรอกข้อมูลทะเบียนประวัติพระภิกษุ สามเณรในแบบฟอร์มใหม่ ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ ประเภท สังกัดคณะสงฆ์  นาม/ราชทินนาม (ปัจจุบัน) เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ – นามสกุลเดิม ที่อยู่เดิม อาชีพเดิม ชื่อบิดา มารดา และความสามารถพิเศษ ประวัติการบรรพชา/อุปสมบท  สังกัดวัด ที่อยู่ของวัดที่สังกัด ประวัติวุฒิการศึกษา/วิทยฐานะ ข้อมูลด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ข้อมูลตำแหน่งทางคณะสงฆ์ (ปัจจุบัน) การพ้นสังกัดวัด 2.ให้บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติพระภิกษุ สามเณร ลงในโปรแกรมของพศ. 3.เมื่อบันทึกข้อมูลแล้ว ให้บันทึกข้อมูลลงในแผ่น CD ส่งพศ. โดยมส.มีมติเห็นชอบ และให้ดำเนินการได้ทันที โดยไม่ต้องรอรับรองรายงานการประชุม