“เกาะลัดอีแท่น” เทศบาลเมืองไร่ขิง คว้ารางวัล ๑๐๐ สุดยอด ชุมชนคุณธรรมฯ พลัง บวร ต้นแบบ วธ.หนุนต่อยอดขยายความร่วมมือสร้างสังคมคุณธรรม

0
150

วธ.มอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ  ๑๐๐ สุดยอด ชุมชนคุณธรรมฯ พลัง บวร ต้นแบบ และ ๑๕๐ หน่วยงานหรือบุคคล ที่สนับสนุน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรมประจำปี ๒๕๖๓ หนุนต่อยอด ขยายความร่วมมือไปสู่สังคมมากยิ่งขึ้น นำสังคมไทยก้าวสู่สังคมคุณธรรมที่มีความมันคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

วันนี้ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๓ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม(รมว.วธ.) เป็นประธานในพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติ ๑๐๐ สุดยอด ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลังบวรต้นแบบและ ๑๕๐ หน่วยงานหรือบุคคล ที่สนับสนุนการขับเคลื่อน “บวร” ในการพัฒนาชุมชนด้วยมิติทางวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร โดยมี นายกฤษศญพงษ์ ศิริ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหาร วัฒนธรรมจังหวัด เครือข่ายวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มีเป้าหมายพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีความสมดุลทั้งทางวัตถุและจิตใจ สอดคล้องกับแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ – ๒๕๖๔) ที่เน้นพัฒนาคนทุกช่วงวัยทุกมิติให้เป็นคนดี คนเก่ง มีคุณธรรม และพลเมืองดีมีคุณภาพ ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติ ศรัทธายึดมั่นในศาสนาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นำพลัง “บวร :  บ้าน วัด โรงเรียน/ราชการ ” มาขับเคลื่อน เพื่อพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง พัฒนาจิตใจ จิตสำนึกด้านจริยธรรม และกระจายข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนทุกระดับ

รมว.วธ. กล่าวต่อไปว่า วธ. จึงได้บูรณาการทุกภาคส่วน ขับเคลื่อน “ชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร” จำนวน ๒๒,๕๔๐ แห่งทั่วประเทศ สร้างชุมชนเข้มแข็ง รายได้เพิ่มขึ้น ปัญหาต่างๆ ลดลง และดำรงชีวิตตามวิถีวัฒนธรรมที่ดีงาม ส่งผลให้คนในชุมชนมีความสุข พึ่งพาตนเอง และเพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติ และขวัญกำลังใจแก่ชุมชนคุณธรรมฯและผู้เกี่ยวข้อง จึงได้คัดเลือก ๑๐๐ สุดยอดชุมชนคุณธรรมน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคลื่อนด้วยพลัง บวร ต้นแบบ และ ๑๕๐ หน่วยงานหรือบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนพลัง “บวร” ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช. ๒๕๖๓ ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ชุมชน บุคคล และหน่วยงานอื่นๆ เข้ารับโล่รางวัลของนายกรัฐมนตรี

“การมอบโล่รางวัลครั้งนี้ ถือเป็นสัญลักษณ์ของความสำเร็จในการผนึกกำลังขับเคลื่อนพลัง “บวร”    จากทุกภาคส่วนที่ควรได้รับการชื่นชมยินดี และเป็นเครือข่ายที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาดูงาน เป็นพลังของแผ่นดินในการพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง สร้างสังคมไทยก้าวสู่สังคมคุณธรรม จึงขอให้ทุกท่านภาคภูมิใจ รักษาความดี เป็นแบบอย่างที่ดี นำพาประเทศสู่ความมั่นคง อย่างมั่งคั่ง และยั่งยืน ตลอดไป” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าว

ทั้งนี้ ๑๐๐ สุดยอดชุมชนคุณธรรมฯ ต้นแบบ ที่ได้รับโล่ อาทิ ชุมชนคุณธรรมฯ เทศบาลเมืองไร่ขิง (เกาะลัดอีแท่น) จังหวัดนครปฐม ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านก๋ง จังหวัดน่าน ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเก่าริมน้ำประแส จังหวัดระยอง ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเกาะกลาง จังหวัดกระบี่ และชุมชนคุณธรรมฯ บ้านเกาะเรียน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ ๑๕๐ หน่วยงานหรือบุคคลที่สนับสนุนการขับเคลื่อนพลัง “บวร” อาทิ กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พระพรหมบัณฑิต รักษาการเจ้าคณะหนกลาง  กรุงเทพมหานคร พระพรหมโมลี รักษาการเจ้าคณะภาค ๕ กรุงเทพมหานคร พระพรหมเสนาบดี รักษาการเจ้าคณะภาค ๗ กรุงเทพมหานคร พระวิสุทธาธิบดี รักษาการเจ้าคณะภาค ๔ กรุงเทพมหานคร พระพรหมกวี รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๓ กรุงเทพมหานคร พระพรหมเวที รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๕ จังหวัดนครปฐม พระธรรมวิมลโมลี รักษาการเจ้าคณะภาค ๑๖

///////////////////////////////////////////////////////////////////