อุปนายกและฝ่ายกฎหมาย สมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย นิมนต์ “หลวงพี่น้ำฝน” เจ้าพิธีกรรม บวงสรวง เททองหล่อ องค์จือเขี่ยวกง องค์ปฐมต้นตระกูลเฮ้งไท่หยวน

0
1976

วันที่ 19 พ.ค.นี้ เวลา 09.19 น. มีพิธีทำบุญใหญ่ พระสงฆ์ 108 รูปเจริญพุทธมนต์ เชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมพิธีโดยไม่เสียค่าใช้ข่ายใดๆ

นายวิโรจน์ อัศวเสมาชัย อุปนายกและฝ่ายกฎหมาย สมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย ถนนสาธุประดิษฐ์ แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. เปิดเผยว่า ในวาระโอกาสพิธีมงคลสำคัญยิ่ง ในวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค.62 เวลา 09.19 น. คณะกรรมการได้จัดให้มีพิธีทำบุญใหญ่ นิมนต์พระสงฆ์ 108 รูป สวดเจริญพุทธมนต์ ประกอบพิธีบวงสรวง เททองหล่อองค์จือเขี่ยวกง ขนาด 60 ซม. รวมถึง ขนาดบูชาและแบบเหรียญ ในโอกาสสำคัญดังกล่าวนี้ ทางคณะกรรมการได้กราบนิมนต์ พระครูปลัดสิทธิวัฒน์ (หลวงพี่น้ำฝน) ทายาทพุทธาคมหลวงพ่อพูล วัดไผ่ล้อม จ.นครปฐม เป็นเจ้าพิธีกรรม จึงขอเชิญประชาชนทุกท่านเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.02-682-1070 , 02-2950900

สำหรับตระกูลเฮ้ง ถือเป็นตระกูลที่มีมาแต่โบราณกาล สืบสายมาจากคนจีนที่เป็นชนชาติเก่ามีประเพณีสืบต่อกันมา มีพื้นฐานทางสังคมที่อยู่ร่วมกันของวงศ์ตระกูล มีความเคารพในบรรพบุรุษ ที่สำคัญมีองค์จือเขี่ยวกง เป็นองค์ปฐมต้นตระกูลเฮ้งไท่หยวน มีท่านผู้นำและสมาชิก ตั้งแต่รุ่นก่อตั้งได้ถือปฏิบัติมาโดยตลอด ทั้งนี้ผู้นำ 3 ท่าน ประกอบด้วย คุณเจียม คัณธามานนท์ คุณสุหัส วังวิวัฒน์ และคุณประพันธ์ เฮงสกุล เล็งเห็นประโยชน์อนันต์ ในการก่อสร้างอาคารบรรพบุรุษ จึงได้ร่วมทำงานเป็นทีมกับพี่น้องตระกูลแซ่เฮ้ง ซื้อที่ดินสร้างอาคาร ศูนย์รวมเก็บรักษาป้ายบรรพบุรุษ ที่ตั้งไว้บนแท่นบูชา ให้ลูกหลานได้มาเคารพระลึกถึงบรรพชน นอกจากนี้เป็นแหล่งรวมข้อมูลข่าวสารการประชุมงานระหว่างสมาชิก ทำให้ตระกูลมีความสงบกลมเกลียว อาคารแห่งนี้ก่อสร้างด้วยความอุตสาหะ เกิดเป็นสถาปัตยกรรมสวยงาม ต่อมาพี่น้องร่วมตระกูลได้ร่วมกันบูรณะ ทำให้อาคารคงความสมบูรณ์ จวบจนคณะกรรมการสมัยที่ 25 มีมติซ่อมใหญ่ บัดนี้อาคารได้กลับมาดูเหมือนใหม่  และได้จารึกชื่อบนแผ่นศิลา องค์จือเขี่ยวกง องค์ปฐมต้นตระกูลเฮ้งไท่หยวน ผู้ก่อตั้งสมาคม ประพันธ์ เฮงสกุล สุหัส วังวิวัฒน์ เจียม คัมธามานนท์ และรายนามคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา นายสุพัฒน์ เฮงสกุล ดร.อมร อภิธนาคุณ นายณรงค์ พึ่งชาญชัยกุล นายเฉลิม สุนันทการกิจ นายณรงค์ โชคชัยณรงค์ นายสุวิทย์ วงศาริยวานิช นายประวิทย์ กียปัจจ์ นายกมล โชคไพบูลย์กิจ นายเกียรติ วงศาริยวานิช นายชิน ศรีศิริเจริญพร นายอุดม กุลเดชคุณา นายเสริมพันธ์ วังวิวัฒน์ นายคงศักดิ์ ตระกูลพูนทรัพย์ นายคะนึง หาญถาวรชัย นายสมมิตร มวีรุจจนะ นายวิชัย รัตนศิริวิไล นางพรวดี ลิมะมาพา นายวิวัฒน์ หวังสถิตพร นายตรง เอกธรรมวงศ์ษา ดร.รวมเจิด พงศ์เจริญเกียรติ คุณหญิงกอบกูล กุลวิวัฒนา ศจ.ประพันธ์ ศิริรัตน์ธำรง นายสมศักดิ์ เผ่าศรีเจริญ นายเซิน แซ่หวาง นายทวี หวังวิวัฒน์ศิลป์ นายพรชัย เจริญโรรจนาวณิชย์ นายสง่า ประสพอารยา นายจั๊ว แซ่เฮ้ง นายธงชัย แววบัณฑิตระยับ นายอนุชา ภานุทัศนาภร นายสรรชัย มานะศานต์ นางธิวาพร สายพรชัย นายนริส สิงหวังชา นายบุญมี สุริยะอมาตยวด นายชาญชาย เหมวิทิตธรรม และนายวิโรจน์ อัศวเสมาชัย อุปนายกและฝ่ายกฎหมาย สมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย

นายวิโรจน์ อัศวเสมาชัย อุปนายกและฝ่ายกฎหมาย สมาคมตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย กล่าวอีกว่า ทั้งนี้ มีนายพรเทพ เห็นศิริสกุล นายกสมาคมฯ และคณะกรรมการ สมัยที่ 27 ประจำปี 62 นายณรงค์ หวังเจริญวงศ์ นายเกษม วงศ์ภัทรกุล นายอนันต์ เอกพิพัฒนา นายวิชัย ศิริปิติกุล นายฮั่งเช้ง แซ่เฮ้ง นายวินิจ ประชาญตรีกาล นายสุพจน์ วงศ์จิรัฐิติกาล นายบันเทิง แสงรัฐวัฒนะ นายศุภชัย ศิริอริยพร นายวรเทพ ธีระอำนวยกุล นายพิชัย ชูเอกวงศ์ นายดิเรก โชคชัยณรงค์ นายธีรพล ทิพย์จำนรรจ์ นายธิติ คัณธามานนท์ นายสมชาย สกุลวรธรรม นายวิชัย ฉันทภักดีพงศ์ นายณัฏฐ์นวัต กวีวุฒิจิรโชติ นายสมบูรณ์ หงส์ศิริกาญจน์ นางณริภา ศรีสว่างวัฒน์ นายประเสริฐ ตระกูลมณีเนตร นายไพศาล ทรัพย์วงศ์เด่น นายบุญช่วย กรรตุกิติ นายวินัย รัตนศิริวิไล นายเสริมศักดิ์ พงษ์ภัทระวิทย์ นายวิบูลย์ ทวีรุจจนะ นายคลองพล อภิธนาคุณ นายศิริชัย ศิรวงศ์วานิช นายพิพัฒน์ กุลวณิชพิสิฐ นายปิยะเดช วงจันทร์ศิลป์ นายประสาธน์ เกียรติไพบูลศิลป์ นายมนูญ เทพมหัสศิลป์ นายสมศักดิ์ ธนบดีอนันต์ นางศรีสุข จักษ์ตรีมงคล นางวิไล กล่อมจิตเจริญ นายสมบูรณ์ กิตติกุลวงศ์

นายเอี่ยมกุ่ย แซ่เฮ้ง นายหวัง ชิ่ง หวง นายประสาน เจริญวศิน นายสุชาติ สกุลมาลัยทอง นายเพียว มิตรภูษาภรณ์ นายวรินทร์ เจษฎาเชษฐ์ นายอนุพันธ์ อนันอนุสิทธิ์ นายสุพจน์ ศรีอมรมงคล นายวิโรจน์ แซ่เฮ้ง นายสุชัย แสงไตรรัตน์นุกูล นายประวิทย์ วงศ์กีฬาเจริญ นายพงษ์ศักดิ์ หวังพนาวงศ์ นางอาภรณ์ หงส์ศิริกาญจน์ ดร.วีรเดช ศิริอริยพร นายมนต์ชัย โชคไพบูลย์กิจ นายเสริมพล สุนันทการกิจ คุณพัชรินทร์ เต็มมาศ นายวิวัฒน์ หวังสุนทราพร นายสุรชัย นรินทร์ชัยรังสี นายบุญฤทธิ์ เศวตกิติธรรม นายเล็ก นวศีลวัตร์ นายสมบูรณ์ รุ่งวัฒนะกิจ นายโชคชัย เหมสถาปัตย์ นายชาญชัย วจีศักดิ์สิทธิ์ นายธนินท์ชัย พิทักษาไพศาล นายวิพงษ์ รัตนศิริวิไล นายยุทธนา ฉันทภักดีพงศ์ นายไกรวุฒิ ธีระอำนวยกุล นายเกียรติศักดิ์ ศิริปิติกุล นายไพบูลย์ ทวีรุจจนะ นายกิตติพงศ์ วงศ์ภัทรกุล นายไพศาลเชิดชูบัณฑิต นายกันตพงษ์ เห็นศิริสกุล นายหวัง ซง เต๋อ คุณอุทุมพร เห็นศิริสกุล นายสมชาย แสงวิชัยภัทร นายยุคนธร เห็นศิริสกุล นายอุ้ยเม้ง แซ่เฮ้ง นายชาตรี เห็นศิริสกุล นายสมชาย แซ่เฮ้ง คุณโสภา เห็นศิริสกุล นายพลชัย ยงยิ่งสกุล นายดุษฎี ทรัพย์วงศ์เด่น นายประทีป ทรัพย์วงศ์เด่น นายวิชัย หวัง นายสมบูรณ์ โชติมัศยา นายยี่ เซอ หวัง นายหวัง อี้ จุน นายหวัง ฮั๊น เตี๋ยน นายหยกเส็ง แซ่เฮ้ง และนายประทีป นิมมานเสถียรกุล

ทั้งหมดนี้คือบุคคลสำคัญของตระกูลเฮ้งแห่งประเทศไทย อย่างแท้จริง และทุกท่านพร้อมใจกันจัดงานสำคัญ เพื่อแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวที ต่อต้นตระกูลและผู้ร่วมก่อตั้ง จึงได้จัดงานพิธีเททองหล่อองค์จือเขี่ยวกง องค์ปฐมต้นตระกูลเฮ้งไท่หยวน และมงคลวัตถุแบบบูชาและแบบเหรียญขึ้นมาเพื่อความเป็นสิริมงคลสืบต่อไป ในวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ค. 62 เวลา 09.19 น.

ผู้ร่วมพิธีไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามรายละเอียดได้ที่ 564/1 ถ.สาธุประดิษฐ์ ซอย 44 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กทม. โทร.02-682-1070 , 02-2950900 Facebook : Wang Thailand

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,