อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี / ผู้ว่าฯ นำทัพ! ลุยตรวจพื้นที่ “โคก หนอง นา โมเดล” อ.ตาลสุม น้อมนำศาสตร์พระราชา แก้ปัญหาให้ประชาชน

0
178

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2563 เวลา 11.11 น. นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี และผู้แทนผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” งบพัฒนาจังหวัด แปลงตัวอย่าง นายสุพล บุญรักษา บ้านคำฮี ต.นาคาย อ.ตาลสุม จ.อุบลราชธานี ดำเนินการปรับพื้นที่จำนวน 5 ไร่ ระยะเวลาดำเนินการ 10 วัน ประกอบด้วย งานดินขุดหนองใหม่และปรับภูมิทัศน์ ขนาด 4,000 คิว, งานขุดคลองไส้ไก่และปรับภูมิทัศน์ ขนาด 750 คิว, งานปรับระดับแปลงนา ขนาด 500 คิว พื้นที่ 1.5 ไร่, งานปั้นหัวคันนาทองคำ กว้าง 2 เมตร สูง 1 เมตร ยาว 1.25 เมตร ขนาดรวม 250 คิว โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลในการปรับพื้นที่จากสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 7 (อุบลราชธานี) ซึ่งมีความคืบหน้าในการดำเนินงานมากกว่า 90% และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 14 ธันวาคม 2563

จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติงบประมาณดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 4,489,200 บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง ดำเนินงานโครงการฯ ซึ่งมีกลุ่มเป้าหมาย 25 แปลงตัวอย่าง ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” และพัฒนาแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” โดยได้รับความอนุเคราะห์ สนับสนุนเครื่องจักรกลและบุคลากรในการปรับพื้นที่จากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เป็นการบูรณาการความร่วมมือกับภาคีที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี, สำนักงานชลประทานที่ 7 อุบลราชธานี, หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา, แขวงทางหลวงชนบทอุบลราชธานี, แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 1, แขวงทางหลวงอุบลราชธานีที่ 2, ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 13 อุบลราชธานี, สำนักงาน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอุบลราชธานี, คูโบต้าเจริญชัยอุบลราชธานี และบริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด ศูนย์อุบลราชธานี

โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี ได้กล่าวชื่นชมแปลงตัวอย่างที่สามารถดำเนินการปรับพื้นที่ตามโครงการฯ ซึ่งแม้จะมีปัญหาอุปสรรคด้านธรณีวิทยา แต่ก็สามารถดำเนินการได้ตามรูปแบบและทันระยะเวลาที่กำหนด พร้อมขอบคุณส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่ให้การสนับสนุนเครื่องจักรกลและบุคลากรในการปรับพื้นที่ โดยได้มอบหมายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี เป็นหน่วยงานกำกับติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการในพื้นที่ทั้ง 25 แปลง อย่างใกล้ชิดและรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบเป็นระยะ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางและระยะเวลาที่กำหนด ตลอดจนขับเคลื่อนโครงการฯในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ต้นแบบแก่คนในพื้นที่ต่อไป

ติดตามผลการดำเนินงานและพิกัดที่ตั้งแปลงตัวอย่างได้ทางลิงค์ https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1wZdnschLsBA5hmCcF8vDnRHL3gDJJvYF&ll=15.270965364358736%2C105.11330000000001&z=11

งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี ภาพ-ข่าว/รายงาน