อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี / ลุยต่อเนื่อง! พช.อุบลฯ กระจายกำลัง ติดตามสนับสนุนการดำเนินงาน “โคก หนอง นา โมเดล” งบพัฒนาจังหวัด

0
158

วันที่ 9 ธันวาคม 2563 นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายธงชัย ครุฑแสน ผู้อำนวยการกลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วยนักวิชาการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี ลงพื้นที่ติดตามสนับสนุนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” งบพัฒนาจังหวัด ได้แก่

1.แปลงตัวอย่าง นางฉวี กุกำจัด ต.ตาเกา อ.น้ำขุ่น ดำเนินการปรับพื้นที่จำนวน 8 ไร่ โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลในการปรับพื้นที่จากหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 สำนักงานพัฒนาภาค 5 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พบว่ามีความคืบหน้าในการดำเนินการกว่า 60% โอกาสนี้ ได้รับเกียรติจาก พ.อ.ธีระภักดิ์ พิกุลทอง รองผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 56 และคณะ ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานโครงการฯ ด้วย

2.แปลงตัวอย่าง นางนิ่มนวล จันทปัญญา ต.หนองนกทา อ.เขมราฐ ดำเนินการปรับพื้นที่จำนวน 5 ไร่ โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรกลในการปรับพื้นที่จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี พบว่ามีความคืบหน้าในการดำเนินงานกว่า 95% และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายวันนี้ (9 ธันวาคม 2563)

ทั้งนี้ จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับการอนุมัติงบประมาณดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” จำนวน 4,489,200 บาท (สี่ล้านสี่แสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) โดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี และหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้อง เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงประยุกต์สู่การปฏิบัติในรูปแบบ “โคก หนอง นา โมเดล” และพัฒนาแหล่งเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา” สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ออกติดตาม สนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการในพื้นที่ทั้ง 25 แปลง เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแนวทางและระยะเวลาที่จังหวัดฯ กำหนด ตลอดจนขับเคลื่อนโครงการฯในพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ ต้นแบบแก่คนในพื้นที่ต่อไป

 

งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี : ภาพ/ข่าว