อุบลราชธานี เมืองดอกบัวงาม แม่น้ำสองสี / อธิบดีพช. ส่งใจ-เสริมพลังแก่ผู้เข้าอบรมในพิธีปิดหลักสูตรวิทยากร-ผู้นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ตามหลัก “บวร”

0
84

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563  เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์ฝึกอบรมวัดป่าศรีแสงธรรม ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มอบหมายให้ นายคมกริช ชินชนะ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี  ลงพื้นที่อำเภอโขงเจียม เพื่อพบปะผู้เข้าร่วมอบรมและเป็นประธานพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรและผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 1 ตามหลัก “บวร” ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 27-30 พฤศจิกายน 2563  ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ฝึกอบรมวัดป่าศรีแสงธรรม อําเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับความเมตตาจากพระครูสุขุมวรรโณภาส เจ้าอาวาสวัดวังอ้อ ผู้อำนวยการศูนย์พุทธธรรมพรหมวชิรญาณ ป่าดงใหญ่วังอ้อ อำเภอเขื่องใน เเละพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม

โอกาสนี้ พัฒนาการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวในพิธีปิดว่า กรมการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะท่านอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้คาดหวังว่าหลังจากการอบรมโครงการนี้แล้ว จะสามารถผลิตวิทยากรจากโครงการฯ เพื่อเป็นขุมกำลังในการร่วมกันขับเคลื่อนโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ร่วมกับคณะทำงานทั้งในระดับจังหวัดและอำเภอ รวมถึงเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่ผ่านการอบรมทุกท่าน ขอให้นำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติเเละเผยแพร่ให้ผู้สนใจเพื่อสร้างความเป็นอยู่และคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

ขอกราบขอบพระคุณ พระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม หมู่ 5 บ้านดงดิบ ต.ห้วยยาง อ.โขงเจียม พระนักพัฒนาที่เมตตาให้ช่วยเหลือเเละสนับสนุนงานพัฒนาชุมชนมาโดยตลอด ถือเป็นการน้อมนำพระราชดำริพระราชทานของในหลวงรัชกาลที่ 9 หลักการ “บวร” บ้าน วัด ราชการ เป็นกลไกหลักในการพัฒนาและสร้างชุมชนให้เข้มแข็ง ทำหน้าที่เป็นแกนกลางในการพัฒนา ด้วยการร่วมกันคิด สร้าง บริหารจัดการชุมชนของคนในท้องถิ่นที่ร่วมกันเป็นเจ้าของ

ทั้งนี้ โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิทยากรและผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง จัดโดยกรมการพัฒนาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทีมวิทยากรและผู้นำการขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย รุ่นที่ 1 จำนวน 63 คน ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่จากสถาบันการพัฒนาชุมชน เเละภาคีเครือข่ายงานพัฒนาชุมชน โดยผลผลิตที่ได้จากโครงการนี้ จะเป็นวิทยากรในการขยายผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ต่อไป

งานประชาสัมพันธ์ สพจ.อุบลราชธานี ภาพถ่าย/รายงาน