อีกแล้ว!! “พงศ์พร” สั่งพศจ.ตรวจทุกเม็ดเงินอุดหนุนร.ร.พระปริยัติธรรมฯ ประธานกลุ่ม 9 เซ็ง จะตรวจสอบอะไรอีก รายงานพศจ.อยู่แล้วทุกเดือน

0
7136

เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พ.ต.ท.พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ(พศ.) ได้ลงนามในหนังสือ เรื่องการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย การลงบัญชีทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ถึงผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด(พศจ.)ทั่วประเทศ มีข้อความในหนังสือดังกล่าวว่า ด้วยพศ. โดยกองพุทธศาสนศึกษา มีอำนาจหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการควบคุมดูแลการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ให้มีคุณภาพมาตรฐาน ซึ่งพศ.ได้มีการอุดหนุนงบประมาณจัดการศึกษาให้แก่โรงเรียนเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายพื้นฐาน ค่าภัตตาหาร ค่าไตรจีวร ค่าเครื่องใช้ส่วนตัวสำหรับพระภิกษุสามเณร ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าหนังสือเรียน และค่าตอบแทนครู ซึ่งที่ผ่านมาในการจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พบว่า มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ รายจ่าย ที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานของหลักการทำบัญชี การลงบัญชี หรือทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ ยังไม่เป็นระบบหรือรูปแบบมาตรฐานของทางราชการ รวมไปถึงการจัดเก็บเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน

พศ.พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นไปอย่างมีคุณภาพ และในฐานะที่พศจ.เป็นผู้มีหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษา รวมทั้งดูแลและควบคุมมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด จึงขอให้เข้าไปกำกับดูแล ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย การลงบัญชีทะเบียนวัสดุ ครุภัณฑ์ การจัดเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการเบิก-จ่าย พร้อมทั้งให้รายงานผลมาภายในวันที่ 31 ส.ค. 2560 เพื่อกองพุทธศาสนศึกษาจะได้นำมาเป็นฐานข้อมูลพัฒนาคุณภาพโรงเรียนต่อไป

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ได้พยายามโทรศัพท์ไปสอบถามเกี่ยวกับหนังสือดังกล่าวกับ พ.ต.ท.พงศ์พร แต่พ.ต.ท.พงศ์พร ไม่รับโทรศัพท์เช่น 2-3 วันที่ผ่านมา

ด้านพระครูปริยัติวีราภรณ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่ม 9 กล่าวว่า เท่าที่ดูรายละเอียดของหนังสือดังกล่าว ที่ให้รายงานเรื่องค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ทางพศ.อุดหนุนมานั้น ทั้งหมดเป็นค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในงบฯรายหัวของนักเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาทั้งหมด ซึ่งการที่พศ.มีหนังสือแจ้งมาในลักษณะดังกล่าว ถือว่าเป็นครั้งแรก เพราะโดยปกติแต่ละโรงเรียนจะมีการรายงานไปยังพศจ.อยู่แล้วเป็นประจำทุกเดือน ว่ามีการนำงบฯอุดหนุนไปใช้จ่ายอะไรไปบ้าง

ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ก่อนหน้านี้เมื่อวัน 29 มิ.ย. พ.ต.ท.พงศ์พร ได้เคยทำหนังสือแจ้งไปยังพศจ. และกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ทั่วประเทศแล้วครั้งหนึ่ง เพื่อขอให้แจ้งยอดนักเรียนที่แท้จริง โดยในหนังสือระบุว่า พศ. ได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีบางโรงเรียนแจ้งยอดนักเรียนเกินจริง จนทำให้ประธานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เตรียมนัดรวมตัวกันเพื่อเข้าพบพ.ต.ท.พงศ์พร เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริง พร้อมท้าให้พศ.เข้ามาตรวจสอบ โดยหากไม่พบว่ามีการแจ้งยอดนักเรียนเกินจริงตามที่พศ.ระบุมา ทางพศ.จะต้องให้งบฯอุดหนุนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เพิ่มจากเดิมด้วย