624308

- Advertisement -

ข่าวใหม่ประจำวันนี้

เตือน! นักท่องเที่ยวช่วงหยุดยาวสงกรานต์ ห้ามนำเหล้าเข้าอุทยาน สร้างปัญหาตั้งวงดื่ม เพิ่มความเสี่ยงโควิด-19 จี้บังคับใช้กฎหมายจริงจัง

วันนี้ (11 เมษายน 2564) นายธีระ  วัชรปราณี ผู้จัดการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) กล่าวว่า เครือข่ายห่วงวันหยุดยาวสงกรานต์นี้ ประชาชนเดินทางออกต่างจังหวัดจำนวนมาก ในขณะที่ภาครัฐมีคำสั่งห้ามทุกจังหวัดจัดกิจกรรมรวมตัวคนหมู่มาก ห้ามจัดคอนเสิร์ต ห้ามสาดน้ำประแป้ง ลดการแพร่ระบาดของโควิด-19 เนื่องจากคลัสเตอร์ใหญ่ สถานบันเทิงร้านเหล้าผับบาร์ สถานที่อโคจรในกรุงเทพ ตัวเลขคนติดเชื้อที่มากขึ้น และมีเพียงบางจังหวัดเท่านั้นที่ขอให้บุคคลซึ่งเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงต้องกักตัว14 วัน เครือข่ายประเมินว่า อุทยานแห่งชาติ 155 แห่ง...

ด่วน! วธ.เปิดหลักสูตรออนไลน์ – ออฟไลน์ ปั้นคนผลิตหนังฟรี สร้างงาน สร้างอาชีพให้คนในวงการภาพยนตร์หลังโควิด-19

หนุนต่อยอดเป็นนักสร้างสรรค์ พัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นมืออาชีพ นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวว่า จากการที่กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) มียุทธศาสตร์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ของประเทศไทย ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ในการส่งเสริมและผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นอุตสาหกรรมหลัก ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยหนึ่งในยุทธศาสตร์การขับเคลื่อน คือ การพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยให้เป็นมืออาชีพ อาทิ พัฒนาบุคลากรสาขาภาพยนตร์และวีดิทัศน์ สร้างความร่วมมือทางวิชาการและการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฯ ดังนั้น วธ. จึงได้จัดโครงการสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์             (Content Thailand Academy) :...

กรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้ชัดการขุด “โคก หนอง นา” พช. ดำเนินการโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย และได้กำหนดมาตรการในการป้องกันอันตรายไว้แล้ว

วันนี้ (11 เมษายน 2564) นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เปิดเผยว่า ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน(พช.) ได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา พช. วงเงินงบประมาณ 4,787,916,400 บาท ดำเนินการในพื้นที่ 73 จังหวัด 575 อำเภอ 3,246...